Risale:Evrad

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Bediüzzaman Hazretlerinin derlediği, okuduğu, bahsettiği ve diğer virdleri okuyabilirsiniz:

 • Hizb-ül Kur'an: Bediüzzaman'ın hakkında "bütün Resail-i Nuriye'nin ruhu, esası, madeni, üstadı ve güneşi" ve "mu'cizatlı ve herbir harfi on ve yüz ve beşyüz ve bin ve binler kadar sevab ve meyve veren bir virdi okumak isteyen, bu semavî virdi okusun" dediği bütün risalelerin hususî menba'ları, madenleri olan binden ziyade âyât-ı Kur'aniye.
 • Hizb-ü Envâr-il Hakâik-in Nûriyye: Bediüzzaman Hazretlerinin sıkça okuduğu Cevşen-ül Kebir'i de içeren dua mecmuası.
 • Cevşen-ül Kebir: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Kur'an'ın hakikî ve tam bir nevi münacatı ve Kur'andan çıkan bir çeşit hülâsası" dediği münacat-ı Peygamberî.
 • Celcelutiye: Bediüzzaman hazretlerinin hakkında "Hüccet-ül İslâm İmam-ı Gazalî'nin (R.A.) diyor ki: "Onlar vahy ile Peygamber'e (A.S.M.) nâzil olduğu vakit İmam-ı Ali'ye (R.A.) emretti: "Yaz." O da yazdı. Sonra nazmetti." dediği dua.
 • Namaz Tesbihatı: Bediüzzaman hazretlerinin namazlardan sonra yaptığı tesbihat.
 • Tefekkürname: 29. Lem'a-yı Arabî
 • Hizb'ül Ekber-in Nûrî: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "iki Âyet-ül Kübra ve Münacat'ın hülâsası" ve "Yirmiüç seneden beridir ki, ne vakit sıkılsam ve fikir ve kalbe yorgunluk ve usanç gelse, bu hizbin bir kısmını mütefekkirane okumuşsam, o sıkıntıyı ve usanç ve yorgunluğu izale ediyordu. Hattâ bilâ-istisna, her gece sabaha yakın dört-beş saat meşguliyetten gelen usanç ve yorgunluk, o hizbin altısından birisini okumasıyla hiçbir eseri kalmadığı bin defa tekerrür etmiş." dediği arabî parça.
 • Arabî Münacat Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Otuz birinci Lem'a'nın Üçüncü Şuaı olan Risale-i Münacattan Arabi bir parçadır. Gelen âyet-i uzmanın A'zamî bir tefsiridir." dediği Arapça bir münacat.
 • Arabi El-Hüccet-üz Zehrâ Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Çok ehemiyetli Arabi bir risaleciktir. El hüccet-üz zehrâ risalesinden bir kısmının bir hülasasıdır" dediği Arapça bir parça.
 • Hizb-ül Mesnevi-ül Arabî: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Risale-i Nur'dan ehemmeyetle intişar eden Arabî Mesnevi-i Nuriye'nin içindeki kıymettar risalelerde eski Said'in yeni Said'e inkılabı zamanında dergh-ı ilahiyeye karşı münacatları, istiğfarları, tesbihatları ilm-el yakin derecesinde imanî şehadetlerinden parçalardır" dediği Arapça bir parça.
 • Ettefekkür-ul İmaniyyür Refi': Yirmidokuzuncu Lem'a-i Arabiye'nin İkinci Babı olarak te'lif edilmiştir. Şualarda geçen ve bir kısmının Abdülmecid abi tarafından yapılan tercümesi için 'buraya' bakabilirsiniz.
 • Ercuze: Hz. İmam-ı Ali'nin (ra) Habibullah'dan (A.S.M.) ders alarak yazdığı ve İsmi A'zamı tazammun eden altı ismin ehemmiyetini beyan eden ve o münâsebetle istikbaldeki bir kısım umur-u gaybiyeye ve te'sis-i İslâmiyette bir kısım mücâhedâtını işâret eden bir kasidedir.
 • Kenzü'l-Arş Duası: Hz. Ali (ra) tarafından tertip edilmiş, Ehl-i Beyt yoluyla günümüze kadar gelmiş ve Bediüzzaman Hz. bu duanın feyziyle Kur'an'a dair bazı nükteler neşretmiştir.
 • Dua Ayetleri: Kur'an-ı Kerim'de dua içeren ya da dua makamında okunabilen ayetler.
 • Sekine: Risale-i Nur müellifinin Risale-i Nur şakirdlerinin en sıkıntılı bir zamanında yetmiş bir âyet ile yüz yetmiş bir defa daimî vird edindiği “Sekine” tabir edilen ism-i a’zam.
 • Kur'an Kelimesi Geçen Ayetler: İçinde Kur'an kelimesi geçen 69 ayeti içerir. Bediüzzaman Hizb-i Kur'anî olarak okunmasını tavsiye etmiştir.
 • Rasul Kelimesi Geçen Ayetler: İçinde Rasul kelimesi geçen ayetlerden 160 tanesini içerir. Bediüzzaman Hizb-i Kur'anî olarak okunmasını tavsiye etmiştir.
 • Bakiyat-ı Salihat ve Benzeri Zikirler: Kehf Suresinin 46. ayetinde bahsi geçen Bakiyat-ı Salihat (Sübhanallah, Elhamdülillah, Lailahe İllallah ve Allahu Ekber) ve benzeri zikirler.

Yukarıdaki parçaların bir kısmının metinleri Risale-i Nur Okuma Android[1] uygulamasından alınmıştır.