Risale:Tahmidiye (Hizb-ül Hakaik)

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Kısım: Münâcât-ül Kur'anHizb-ül HakaikHülâsat-ül Hülâsâ: Sonraki Kısım

Tahmidiye[düzenle]

ﺗَﺤْﻤِﻴﺪِﻳَﻪ‌

ﺑِﺎﺳْﻤِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ

ﭼﻮﻗﺪﻧﺒﺮﻯ ﺑﻨﻢ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺮ ﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻗﻠﻤﻪ ﺍٓﻟﻨﻤﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﻠﻜﻤﺰﻙ ﺩﺭﺕ ﺍﺳﺎﺳﻨﺪﻥ ﺍﻙ ﺑﻴﻮﻙ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﻟﺎﻭﻥ ﺷﻜﺮﻙ ﺍﻙ ﮔﻨﻴﺶ ﻭ ﺍﻙ ﻳﻮﻛﺴﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ‌ﺳﻨﻰ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺍﻳﺪﻥ ﻭ ﺑﻨﺪﻩ ﭼﻮﻕ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﺎﺩّﻯ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺧﺴﺘﻪ‌ﻟﻘﻠﺮﻙ ﺑﺮ ﻧﻮﻉ ﺷﻔﺎﺳﻰ ﺍﻟﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﺳﻢِ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻳﻠﻪ ﻃﻘﻮﺯ ﺍٓﻳﺎﺕِ ﻋﻈﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﭽﻴﻨﻪ ﺍﻟﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻃﻘﻮﺯ ﺩﻓﻌﻪ ﺷﻜﺮ ﻭ ﺣﻤﺪﻯ ﺍﻋﻈﻤﻰ ﺑﺮ ﻃﺮﺯﺩﻩ ﺍﻓﺎﺩﻩ ﺍﻳﻠﻪ ﺗﺤﻤﻴﺪﺍﺗﻚ ﻋﺪﺩﻟﺮﻯ ﺍﻳﻠﻪ ﺍﻭ ﺍﺷﻴﺎﻧﻚ ﻟﺴﺎﻥِ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻠﻪ ﺍﻳﺘﺪﻛﻠﺮﻯ ﺣﻤﺪ ﻭ ﺛﻨﺎﻳﻰ ﻧﻴّﺖ ﺍﻳﺪﻩ‌ﺭﻙ ﺍﻭ ﺣﺪﺳﺰ ﺣﻤﺪﻟﺮﻙ ﻳﻜﻮﻧﻨﻰ ﺍﻳﭽﻴﻨﻪ ﺍٓﻟﺎﻥ ﻋﻈﻤﺘﻠﻰ ﻭ ﮔﻨﻴﺶ ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻴﺪﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﺸﻜﺮّﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﻜﻴﻨﻪ‌ﺩﻩ ﻛﻰ ﺍﺳﻤﺎﺀِ ﺳﺘّﻪ‌ﻧﻚ ﻣﻌﻈّﻢ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺑﺮ ﺩﺭﺳﻴﺪﺭ.

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ

1. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭَﺣْﺪَﺍﻧِﻴَّﺘِﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺍِﺳْﻢٍ ﻣِﻦْ ﺍَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺻِﻔَﺔٍ ﻣِﻦْ ﺻِﻔَﺎﺗِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺗَﺠَﻠِّﻴَﺎﺕِ ﺍَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﺻِﻔَﺎﺗِﻪِ ﺟَﻞَّ ﺟَﻠﺎَﻟُﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺯَﻝِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺎَﺑَﺪِ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ

2. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺮِّﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺤَﻤَّﺪِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﺑِﻬَﺎ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺣَﺴَﻨَﺎﺕِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﻭَ ﻛَﻤَﺎﻟﺎَﺗِﻪِ ﻭَ ﺛَﻤَﺮَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﻓَﻮَٓﺍﺋِﺪِﻩِ ﻭَ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺣَﺴَﻨَﺎﺕِ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﻭَ ﺍُﻣَّﺘِﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ

3. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﺑِﻪِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻣَﻌَﺎﻥِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺼَﻮَّﺭَﺓِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﻓْﻬَﺎﻡِ ﻭَ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻛَﻠِﻤَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺣُﺮُﻭﻓَﺎﺗِﻪِ ﺍﻟْﻤُﺘَﻤَﺜِّﻠَﺔِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻬَﻮَٓﺍﺀِ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﺧِﺮِ ﺍﻟﺰَّﻣَﺎﻥِ

4. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺮُّﻭﺣَﺎﻧِﻴَّﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻧَﺎﻡِ ﻭَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻭَ ﺗَﺤْﻤِﻴﺪَﺍﺗِﻬِﻢْ ﻭَ ﺗَﻜْﺒِﻴﺮَﺍﺗِﻬِﻢْ ﻭَ ﺗَﻬْﻠِﻴﻠﺎَﺗِﻬِﻢْ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﺯْﻣَﺎﻥِ

5. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡِ ﻭَ ﺣَﺮَﻛَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺳَﻜَﻨَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺫَﺭَّﺍﺗِﻬَﺎ

6. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﻭَ ﺍَﻭْﺭَﺍﻗِﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﺯْﻫَﺎﺭِﻫَﺎ ﻭَ ﺍَﺛْﻤَﺎﺭِﻫَﺎ ﻭَ ﺑُﺬُﻭﺭِﻫَﺎ ﻭَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺤْﻤِﻴﺪَﺍﺗِﻬَﺎ

7. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍﻟﻄُّﻴُﻮﺭِ ﻭَ ﺍﻟﻄُّﻮَﻳْﺮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻴْﻮَﺍﻧَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺤُﻮَﻳْﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺍَﺻْﻮَﺍﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﻧْﻔَﺎﺳِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺤْﻤِﻴﺪَﺍﺗِﻬَﺎ

8. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَٓﻰ ﺍِﻧْﻌَﺎﻣَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺎَﻃْﻌِﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻨِّﻌَﻢِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﻃْﻌِﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻨِّﻌَﻢِ ﻭَ ﺍَﻧْﻮَﺍﻋِﻬَﺎ ﻭَ ﺭَﻭَٓﺍﺋِﺤِﻬَﺎ ﻭَ ﻃُﻌُﻮﻣِﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﺟْﺰَٓﺍﺋِﻬَﺎ

9. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَٓﻰ ﺍِﻧْﻌَﺎﻣَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺑِﺮِﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻭَ ﺑِﻠَﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﻤِﻌْﺮَﺍﺝِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺮَٓﺍﺋَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺮَّﻏَٓﺎﺋِﺐِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻋَﺎﺷِﺮَﺍﺕِ ﺩَﻗَٓﺎﺋِﻖِ ﻟَﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭِ ﻭَ ﻟَﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟْﻤِﻌْﺮَﺍﺝِ ﻭَ ﻟَﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟْﺒَﺮَٓﺍﺋَﺔِ ﻭَ ﻟَﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟﺮَّﻏَٓﺎﺋِﺐِ ﻭَ ﻋَﺎﺷِﺮَﺍﺕِ ﺩَﻗَٓﺎﺋِﻖِ ﺷَﻬْﺮِ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ ﻭَ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺣُﺮُﻭﻓَﺎﺕِ ﺭِﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟْﻤَﻜْﺘُﻮﺑَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻘْﺮُٓﻭﺋَﺔِ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﺧِﺮِ ﺍﻟﺰَّﻣَﺎﻥِ

10. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺛَﻮَﺍﺑَﺎﺕِ ﻗِﺮَٓﺍﺋَﺔِ ﻛَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺣُﺮُﻭﻓِﻪِ ﻣِﻦْ ﺍَﻭَّﻝِ ﺍﻟﻨُّﺰُﻭﻝِ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﺧِﺮِ ﺍﻟﺰَّﻣَﺎﻥِ

11. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻣِﻴَّﺔِ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻫِﻰَ ﻣَﺮْﺿِﻴَّﺎﺕُ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺣَﺴَﻨَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ

12. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺫَﺭَّﺍﺕِ ﺍﻟْﻜَٓﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﻣُﺮَﻛَّﺒَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺗِﻬَﺎ

13. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍَﻭْﺭَﺍﻕِ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﻭَ ﺍَﻣْﻮَﺍﺝِ ﺍﻟْﺒِﺤَﺎﺭِ ﻭَ ﻗَﻄَﺮَﺍﺕِ ﺍﻟْﺎَﻣْﻄَﺎﺭِ ﻭَ ﻧَﻐَﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﻃْﻴَﺎﺭِ ﻭَ ﻟَﻤَﻌَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﻧْﻮَﺍﺭِ ﻭَ ﺑُﺬُﻭﺭِ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ﻭَ ﻧُﻮَﺍﺗَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭِ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﻋْﺼَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻗْﻄَﺎﺭِ

14. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍٓﻥِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﺩِﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻮَﺍﻟِﻴﺪِ ﻭَ ﺧَﺎﺻِّﻴَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺛَﻤَﺮَﺍﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﻣَﻨَﺎﻓِﻌِﻬَﺎ

15. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍﻟْﺎَﻣْﻠﺎَﻙِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﻭَﺍﺡِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺲِ ﻭَ ﺍﻟْﺠَٓﺎﻥِّ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻴْﻮَﺍﻥِ ﻭَ ﺗَﺤْﻤِﻴﺪَﺍﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺗِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﺯْﻣَﺎﻥِ

16. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﻣَـﻠَﺎَ ﺍﻟْﺒَﺮَّ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮَ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵَ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﺮْﺳِﻰَّ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ

17. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﺑِﻬَﺎ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﻣَـﻠَﺎَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓَ

18. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﺑِﻬَﺎ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﻣَـﻠَﺎَ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺎﺕِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍِﻧْﻌَﺎﻣَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻫْﻠِﻬَٓﺎ ﺍَﺑَﺪَ ﺍﻟْﺎَﺑِﺪِﻳﻦَ

19. Kısım[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞٍّ ﻣِﻦْ ﻧِﻌَﻤِﻪِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻛُﻞِّ ﻧِﻌَﻤِﻪِ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﻠِﻴﻖُ ﺑِﺠَﻨَﺎﺑِﻪِ ﺟَﻞَّ ﺟَﻠﺎَﻟُﻪُ

Dua[düzenle]

ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺮْﺩُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﻴُّﻮﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻜَﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺪْﻝُ ٭ ﻳَﺎ ﻗُﺪُّﻭﺱُ ٭ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍِﺳْﻤِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢِ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍَﻳَﺎﺕِ ﻓُﺮْﻗَﺎﻧِﻚَ ﺍﻟْﺎَﺣْﻜَﻢِ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺭَﺳُﻮﻟِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻡِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺫَﺭَّﺍﺕِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻧَﺎ ﻭَ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻋَﺎﺷِﺮَﺍﺕِ ﺩَﻗَٓﺎﺋِﻖِ ﻋُﻤْﺮِﻧَﺎ ﻭَ ﺣَﻴَﺎﺗِﻨَﺎ ﻭَ ﺍَﻧْﺰِﻝْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻃَﻠَﺒَﺔِ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟﺴَّﻜِﻴﻨَﺔَ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻤْﻜِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻃْﻤِﺌْﻨَﺎﻥَ ﻛَﻤَٓﺎ ﺍَﻧْﺰَﻟْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﺍﻟْﻤُﺨْﺘَﺎﺭِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﻭَ ﺍَﻧْﺰِﻝْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻃَﻠَﺒَﺔِ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟﺴَّﻜِﻴﻨَﺔَ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥَ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﺺَ ﻭَ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦَ ﺍﻟْﻜَﺎﻣِﻞَ ﻭَ ﺍﻟﻨِّﻴَّﺔَ ﺍﻟﺼَّﺎﺩِﻗَﺔَ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﺘَﺎﻧَﺔَ ﺍﻟْﺎَﺗَﻢَّ ﻓِﻰ ﺧِﺪْﻣَﺔِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍَﻣِﻦْ ﻓَﺰَﻋَﻨَﺎ ﺑِﺪَﻓْﻊِ ﺍﻟْﺒِﺪْﻋِﻴَّﺎﺕِ ﺍﻟْﻬَٓﺎﺋِﻠﺎَﺕِ ﻋَﻦْ ﺷَﻌَٓﺎﺋِﺮِ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﻭَ ﻓَﺮِّﺡْ ﻗُﻠُﻮﺑَﻨَﺎ ﺑِﺎِﻋْﻠﺎَﻥِ ﺍﻟﺸَّﻌَٓﺎﺋِﺮِ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻣِﻴَّﺔِ ﻋَﻦْ ﻗَﺮِﻳﺐِ ﺍﻟﺰَّﻣَﺎﻥِ ﻭَ ﺑِﻨَﺸْﺮِ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟﺮَّﻭَﺍﺝِ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢِ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﻭَ ﺳَﻠِّﻤْﻨَﺎ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﺩِﻳﻨَﻨَﺎ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻭَ ﻃَﻠَﺒَﺘَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺗَﺠَﺎﻭُﺯِ ﺍﻟْﻤُﻠْﺤِﺪِﻳﻦَ ﻭَ ﺍﺭْﺯُﻗْﻨَﺎ ﻭَ ﺍﺭْﺯُﻕْ ﺍُﺳْﺘَﺎﺫَﻧَﺎ ﺳَﻌِﻴﺪَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭْﺳِﻰ ﺭَﺿِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﻭَ ﺍﺭْﺯُﻕْ ﻃَﻠَﺒَﺔَ ﺭِﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻣَﺔَ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺎﻓِﻴَﺔَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﻭَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻭَ ﺍﺷْﻒِ ﺍَﻣْﺮَﺍﺿَﻨَﺎ ﻭَ ﺍﺟْﻌَﻞِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﺷِﻔَٓﺎﺀً ﻟَﻨَﺎ ﻭَ ﻟَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺩَٓﺍﺀٍ ﻭَ ﺍﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻭَ ﺍﺟْﻌَﻠْﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﺎﻣِﺪِﻳﻦَ ﺍﻟﺸَّﺎﻛِﺮِﻳﻦَ ﺩَٓﺍﺋِﻤًﺎ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﻭَ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِٓ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﺍَﻣِﻴﻦَ

Önceki Kısım: Münâcât-ül Kur'anHizb-ül HakaikHülâsat-ül Hülâsâ: Sonraki Kısım