Risale:Hülasat-ül Hülasa (Hizb-ül Hakaik)

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Kısım: TahmidiyeHizb-ül HakaikDuâlar: Sonraki Kısım

Hülasat-ül Hülasa[düzenle]

ﺧُﻠﺎَﺻَﺔُ ﺍﻟْﺨُﻠﺎَﺻَﻪ‌

ﺍٓﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﻚ ﻭ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭﻳﻪ‌ﻧﻚ ﺧُﻠﺎَﺻَﺔُ ﺍﻟْﺨُﻠﺎَﺻَﻪ‌ﺳﻰ

ﮔﭽﻦ ﺭﻣﻀﺎﻧﻚ ﻗﺪﺳﻰ ﺑﺮ ﻫﺪﻳﻪ‌ﺳﻰ ﻭ ﺍٓﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﻚ ﺑﺮﻧﺠﻰ ﻣﻘﺎﻣﻨﻚ ﺍٓﻳﺮﻯ ﻭ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻃﺮﺯﻯ ﻭ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻨﻚ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺩﻳﻠﻰ ﺍﻳﻠﻪ ﻗﻴﺼﻪ‌ﺟﻪ ﺍﻭﻗﻮﻣﺎﺳﻰ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﺘﻰ ﻭ ﮔﻨﻴﺶ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻟﻚ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪﻧﺎﻣﻪ‌ﺳﻰ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺗﺴﺒﻴﺤﺎﺗﻨﺪﻩ‌ﻛﻰ ﺗﻬﻠﻴﻠﻚ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺣﻠﻘﻪﺀِ ﺫﻛﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﻟﺴﺎﻥِ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻟﺴﺎﻥِ ﻗﺎﻝ ﺍﻳﻠﻪ ﺍﺭﻛﺎﻥِ ﻋﺎﻟﻤﻚ ﭼﻜﺪﻛﻠﺮﻯ ﺍﻭ ﻛﻠﻤﻪﺀِ ﺗﻮﺣﻴﺪﻙ ﻓﻴﻀﻠﻰ ﺑﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮﻯ ﻭ ﮔﻠﻦ ﺍٓﻳﺘﻚ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻧﻘﻄﻪ‌ﺳﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﭘﺎﺭﻟﺎﻕ ﺗﻔﺴﻴﺮﻯ ﺍﻭﻟﺎﻥ ﺍﻟﺎٓﻳﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﻚ ﺧُﻠﺎَﺻَﺔُ ﺍﻟْﺨُﻠﺎَﺻَﻪ‌ﺳﻴﺪﺭ. ﺍٓﺭﺍﺻﻴﺮﺍ ﺑﻌﺾ ﻭﻗﺘﺪﻩ ﻣﺘﻔﻜّﺮﺍﻧﻪ ﺍﻭﻗﻮﻧﺴﻪ ﮔﻮﺯﻝ ﺍﻭﻟﻮﺭ، ﺍﻳﻤﺎﻧﻪ ﻗﻮّﺕ ﻭﻳﺮﺭ.

ﺧُﻠﺎَﺻَﺔُ ﺍﻟْﺨُﻠﺎَﺻَﻪ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﺴَّﺒْﻊُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَ ﻣَﻦْ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻭَ ﺍِﻥْ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِٓ ٭ ﺍَﻣَﻨَّﺎ ﺑِﺎَﻧَّﻪُ

1. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺐُ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺩِ ﺍَﻟْﻮَﺍﺣِﺪُ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪُ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡِ ﻭَ ﺍﻟﺸُّﻤُﻮﺱِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻗْﻤَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻴَّﺎﺭَﺍﺕِ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﻧِﻈَﺎﻣَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﻭَﻇِﻴﻔَﺎﺗِﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕِ

2. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﺍﻟْﺠَﻮِّ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﺴَّﺤَﺎﺏِ ﻭَ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺡِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺮْﻕِ ﻭَ ﺍﻟﺮَّﻋْﺪِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻣْﻄَﺎﺭِ ﺍﻟْﻤُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕِ ﺍﻟْﻤُﻮَﻇَّﻔَﺎﺕِ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﻣَﻨَﺎﻓِﻌِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﻄَﺎﺑُﻘِﻬَﺎ ﻟِﺤَﺎﺟَﺎﺕِ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ

3. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﺍﻟْﻌَﻨَﺎﺻِﺮِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﻣُﺼَﻨَّﻌَﺎﺕِ ﻣَﻮَﺍﻟِﻴﺪِﻫَﺎ ﻭَ ﻣُﺰَﻳَّﻨَﺎﺕِ ﻧَﺘَٓﺎﺋِﺠِﻬَﺎ ﻭَ ﻣُﻜَﻤَّﻠﺎَﺕِ ﺧَﺪَﻣَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﻤُﺴَﺨَّﺮِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﻘِﻴَﺎﺩِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻃَﺎﻋَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﻓِﻰ ﺗُﺮَﺍﺑِﻬَﺎ ﻭَ ﺣَﺪِﻳﺪِﻫَﺎ ﻭَ ﻣَٓﺎﺋِﻬَﺎ ﻭَ ﻫَﻮَٓﺍﺋِﻬَﺎ ﻣَﻊَ ﺟَﻬْﻠِﻬَﺎ ﻭَ ﺟُﻤُﻮﺩِﻫَﺎ ﻭَ ﺗَﺸَﺎﺑُﻬِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﻤَﺎﺛُﻠِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺸَﺎﻛُﺴِﻬَﺎ ﻭَ ﺍِﺳْﺘِﻴﻠﺎَٓﺋِﻬَﺎ ﻭَ ﺍِﻧْﺘِﺸَﺎﺭِﻫَﺎ ﺑِﻠﺎَ ﻗَﻴْﺪٍ ﻓِﻰ ﺫَﻭَﺍﺗِﻬَﺎ ﻣَﻊَ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﻣَﻨْﻈُﻮﻣِﻴَّﺔِ ﻭَ ﻣَﻮْﺯُﻭﻧِﻴَّﺔِ ﻣَﺎ ﻓِٓﻰ ﺍَﻳَﺎﺩِﻳﻬَﺎ

4. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﻣَﻨَﺎﻓِﻊِ ﻣَﻌَﺎﺩِﻧِﻬَﺎ ﺑِﺎﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻟِﻠْﺤَﺎﺟَﺎﺕِ ﻭَ ﺳَﻨَﺎﺑِﻞِ ﻧَﺒَﺎﺗَﺎﺗِﻬَﺎ ﺑِﺎﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻟِـﻠْﺎَﻗْﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺛَﻤَﺮَﺍﺕِ ﺷَﺠَﺮَﺍﺗِﻬَﺎ ﺑِﺎﻟْﻌِﻨَﺎﻳَﺔِ ﻟِـﻠْﺎَﺭْﺯَﺍﻕِ ﻭَ ﺻُﻮَﺭِ ﺣَﻴْﻮَﺍﻧَﺎﺗِﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﺪَﺑَّﺮَﺍﺕِ ﺑِﺪَﻗَٓﺎﺋِﻖِ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺭَﺍﺩَﺓِ ﻓِﻰ ﻟَﻄَٓﺎﺋِﻒِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻌِﻨَﺎﻳَﺔِ

5. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﺍﻟْﺒِﺤَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﻌُﻴُﻮﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺟَﻮَﺍﻫِﺮِﻫَﺎ ﺍﻟْﻤُﺰَﻳَّﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺣَﻴْﻮَﺍﻧَﺎﺗِﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕِ ﻭَ ﻭَﺍﺭِﺩَﺍﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺻَﺮْﻓِﻴَّﺎﺗِﻬَﺎ ﺑِﺎﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ ﻭَ ﺍِﺩِّﺧَﺎﺭِﻫَﺎ ﻭَ ﻣُﺤَﺎﻓَﻈَﺘِﻬَﺎ ﺑِﺎﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﻭَ ﺗَﺪْﺑِﻴﺮِﻫَﺎ ﻭَ ﺗَﺪْﻭِﻳﺮِﻫَﺎ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺣَﻮْﻝَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ ﺑِﺎﻟْﺎِﺣْﺘِﺸَﺎﻡِ

6. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻭْﺩِﻳَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺭَﻯ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉِ ﻓَﻮَٓﺍﺋِﺪِ ﺩَﻓَٓﺎﺋِﻨِﻬَﺎ ﻭَ ﻣَﻨَﺎﺑِﻌِﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﺪَّﺧَﺮَﺍﺕِ ﻟِﺎَﻧْﻮَﺍﻉِ ﺣَﺎﺟَﺎﺕِ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉِ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﻧَﺒَﺎﺗَﺎﺗِﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﺘَﺴَﻨْﺒِﻠﺎَﺕِ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠﺎَﺕِ ﻟِﺎِﻧْﻔَﺎﻕِ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺷَﺠَﺮَﺍﺗِﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﺘَﺜَﻤِّﺮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺎﺷِﺮَﺍﺕِ ﺍَﻳَﺎﺩِﻳﻬَﺎ ﺑِﺎﻟﺜِّﻤَﺎﺭِ ﻟِﺎِﻃْﻌَﺎﻡِ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ

7. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉِ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ﻭَ ﺍَﺻْﻨَﺎﻑِ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﻭْﺭَﺍﻕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺒُﺬُﻭﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭِ ﺍﻟْﻤَﻨْﻈُﻮﻣَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤَﻮْﺯُﻭﻧَﺎﺕِ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﻓَﺘْﺢِ ﺻُﻮَﺭِﻫَﺎ ﺍﻟْﻤُﺘَﺒَﺎﻳِﻨَﺔِ ﺑِﺎﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻣْﺘِﻴَﺎﺯِ

8. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉِ ﺍﻟْﺤَﻴْﻮَﺍﻧَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺤُﻮَﻳْﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺍَﻗْﺴَﺎﻡِ ﺍﻟﻄُّﻴُﻮﺭِ ﻭَ ﺍﻟﻄُّﻮَﻳْﺮَﺍﺕِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﻋْﻀَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻟﺎَﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺠِﻬَﺎﺯَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﺴِّﻴَّﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﻈَﻤَﺎﺕِ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﻓَﺘْﺢِ ﺍِﻧْﻜِﺸَﺎﻑِ ﺻُﻮَﺭِﻫَﺎ ﺍﻟْﻤُﺘَﻤَﺎﻳِﺰَﺍﺕِ ﺍﻟْﻤَﻮْﺯُﻭﻧَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺰَﻳَّﻨَﺎﺕِ

9. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒِﻴَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﻛَﻤَﺎﻟﺎَﺗِﻬِﻢْ ﻭَ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺗِﻬِﻢْ ﻭَ ﻛُﺘُﺒِﻬِﻢْ ﻭَ ﺻُﺤُﻔِﻬِﻢْ ﻭَ ﻣُﻌَﺎﻣَﻠﺎَﺗِﻬِﻢْ ﻭَ ﻣُﻨَﺎﺟَﺎﺗِﻬِﻢُ ﺍﻟْﻘُﺪْﺳِﻴَّﺎﺕِ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺍﺕِ ﺍﻟْﺎِﻣْﺪَﺍﺩَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻛْﺮَﺍﻣَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻋَﺎﻧَﺎﺕِ ﺍﻟْﻐَﻴْﺒِﻴَّﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻘَﺎﺑَﻠﺎَﺕِ ﺍﻟﺮَّﺑَّﺎﻧِﻴَّﺎﺕِ ﻟِﺎِﺳْﺘِﻤْﺪَﺍﺩِﻫِﻢْ ﻭَ ﻣُﻨَﺎﺟَﺎﺗِﻬِﻢْ

10. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﺍﻟْﺎَﺧْﻴَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺻْﻔِﻴَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻘِﻴﻦَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺣِﺠَﺠِﻬِﻢْ ﻭَ ﺑَﺮَﺍﻫِﻴﻨِﻬِﻢْ ﻭَ ﺩَﻟﺎَٓﺋِﻠِﻬِﻢُ ﺍﻟﻨُّﻮﺭَﺍﻧِﻴَّﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﻮَﺍﻓِﻘَﺎﺕِ

11. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻗْﻄَﺎﺏِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﺸْﻔِﻴَّﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﻄَﺎﺑِﻘَﺎﺕِ

12. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﻭَﺍﺡِ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒِﻴﻦَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﺘَّﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺤْﻤِﻴﺪَﺍﺕِ ﻣِﻞْﺀَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺗَﻮَﺍﻓُﻖِ ﺍِﺧْﺒَﺎﺭَﺍﺗِﻬِﻢُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻮَﺍﺗِﺮَﺍﺕِ ﻋِﻨْﺪَ ﺗَﻤَﺜُّﻠﺎَﺗِﻬِﻢْ ﻟِﺎَﻧْﻈَﺎﺭِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥِ ﺍَﻟْﻒَ ﺍَﻟْﻒِ ﻣَﺮَّﺍﺕٍ

13. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﺍﻟْﻌُﻘُﻮﻝِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘِﻴﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ ﺍﻟﺴَّﻠِﻴﻤَﺔِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﻳَﻘِﻴﻨِﻴَّﺎﺗِﻬِﻤَﺎ ﻭَ ﻗَﻨَﺎﻋَﺎﺗِﻬِﻤَﺎ ﻭَ ﺩَﻟﺎَٓﺋِﻠِﻬِﻤَﺎ ﻭَ ﻛَﺸْﻔِﻴَّﺎﺗِﻬِﻤَﺎ ﺍﻟْﻤُﺘَﻄَﺎﺑِﻘَﺎﺕِ ﻣَﻊَ ﺗَﺨَﺎﻟُﻒِ ﺍﻟْﻤَﺬَﺍﻫِﺐِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﺸَﺎﺭِﺏِ

14. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﻛُﻞِّ ﺍﻟْﻜُﺘُﺐِ ﻭَ ﺍﻟﺼُّﺤُﻒِ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭِﻳَّﺔِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﻮَﺣْﻴَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻟْﻬَﺎﻣَﺎﺕِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﻋْﺼَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻗْﻄَﺎﺭِ ﻧَﻌَﻢْ ﻛَﻤَﺎ ﻳُﻈْﻬِﺮُ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘَﻪُ ﻭَ ﺷَﻔْﻘَﺘَﻪُ ﻓِﻌْﻠﺎً ﻭَ ﺣَﺎﻟﺎً ﺑِﺎﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻳُﻌْﻠِﻦُ ﺭَﺣْﻤَﺎﻧِﻴَّﺘَﻪُ ﻭَ ﺍُﻟُﻮﻫِﻴَّﺘَﻪُ ﻭَﺣْﻴًﺎ ﻭَ ﺍِﻟْﻬَﺎﻣًﺎ ﺑِﺎﻟْﺒَﺪَﺍﻫَﺔِ

15. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻜُﻠِّﻴَّﺔِ ﻟِﺴَﺎﻥِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﻛَﻤَﺎﻟﺎَﺗِﻪِ ﻭَ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﺣَﻘَٓﺎﺋِﻖِ ﺩِﻳﻨِﻪِ ﻭَ ﺍِﺟْﻤَﺎﻉِ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﻭَ ﺍَﺻْﻔِﻴَٓﺎﺀِ ﺍُﻣَّﺘِﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﺼْﺪِﻳﻘِﻪِ ﻓِﻰ ﺍﻟﺘَّﻮْﺣِﻴﺪِ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ﻭَ ﻋَﻴْﻦِ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ﻭَ ﻋِﻠْﻢِ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ

16. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻜُﻠِّﻴَّﺔِ ﻟِﺴَﺎﻥِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺍﻟْﻤُﻌْﺠِﺰِ ﺍﻟْﺒَﻴَﺎﻥِ ﺍﻟْﻤُﻨَﻮَّﺭِ ﺟِﻬَﺎﺗُﻪُ ﺍﻟﺴِّﺖُّ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺼَﺪَّﻕِ ﻣِﻦْ ﺟَﺎﻧِﺐِ ﺍﻟْﻤَﻘَﺎﻣَﺎﺕِ ﺍﻟﺴِّﺖِّ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻘَﺮَّﺭِ ﺑِﺎﻟْﺤَﻘَٓﺎﺋِﻖِ ﺍﻟﺴِّﺖِّ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺳُﻮَﺭِﻩِ ﻭَ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺛَﻤَﺮَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﺍَﺛَﺎﺭِﻩِ ﻭَ ﺣَﻘَٓﺎﺋِﻘِﻪِ ﻭَ ﺍَﺳْﺮَﺍﺭِﻩِ

17. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺐُ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺩِ ﺍَﻟْﻮَﺍﺣِﺪُ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪُ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﺍﻟْﺤَﻘِﻴﻘَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺣَﻴَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺣِﺴِّﻴَّﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺳَﺠِﻴَّﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﻣِﻘْﻴَﺎﺳِﻴَّﺘِﻬَﺎ ﻭَ ﻣِﺮْﺍَﺗِﻴَّﺘِﻬَﺎ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺻِﻔَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﺧْﻠﺎَﻗِﻬَﺎ ﻭَ ﺧِﻠﺎَﻓَﺘِﻬَﺎ ﻭَ ﻓِﻬْﺮِﺳْﺘِﻴَّﺘِﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﻧَﺎﻧِﻴَّﺘِﻬَﺎ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗِﻴَّﺘِﻬَﺎ ﺍﻟْﺠَﺎﻣِﻌَﺔِ ﻭَ ﻋُﺒُﻮﺩِﻳَّﺘِﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﺘَﻨَﻮِّﻋَﺔِ ﻭَ ﺍِﺣْﺘِﻴَﺎﺟَﺎﺗِﻬَﺎ ﺍﻟْﻜَﺜِﻴﺮَﺓِ ﻭَ ﻓَﻘْﺮِﻫَﺎ ﻭَ ﻋَﺠْﺰِﻫَﺎ ﻭَ ﻧَﻘْﺼِﻬَﺎ ﺍﻟْﻐَﻴْﺮِ ﺍﻟْﻤَﺤْﺪُﻭﺩَﺓِ ﻭَ ﺍِﺳْﺘِﻌْﺪَﺍﺩَﺍﺗِﻬَﺎ ﺍﻟْﻐَﻴْﺮِ ﺍﻟْﻤَﺤْﺼُﻮﺭَﺓِ

18. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻤُﺤِﻴﻂِ ﻟِﺴَﺎﻥِ ﺍﻟْﻜَٓﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮِ ﺍﻟْﻤُﺠَﺴَّﻢِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺍﻟْﺠِﺴْﻤَﺎﻧِﻰِّ ﺍﻟْﻤُﻌَﻈَّﻢِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﻭَﺍﺭِﺩَﺍﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺻَﺮْﻓِﻴَّﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺳَﻜَﻨَﺘِﻬَﺎ ﻭَ ﻣُﺸْﺘَﻤِﻠﺎَﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺠْﺪِﻳﺪَﺍﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺒْﺪِﻳﻠﺎَﺗِﻬَﺎ ﺑِﺎﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺤُﺪُﻭﺙِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻣْﻜَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻐَﻴُّﺮِ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺳَﻜَﻨَﺘِﻬَﺎ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻐْﻴِﻴﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺼْﻮِﻳﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺪْﺑِﻴﺮِ ﺑِﺎﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣُﺸْﺘَﻤِﻠﺎَﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻌَﺎﻭُﻥِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺴَﺎﻧُﺪِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻨَﺎﺳُﺐِ ﺑِﺎﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ ﻓِﻰ ﻋُﻤُﻮﻡِ ﺍَﺟْﺰَٓﺍﺋِﻬَﺎ

19. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺐِ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺩِ ﺑِﺘَﺠَﻠِّﻴَﺎﺕِ ﺻِﻔَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺍَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﺷُﻮُٔﻧِﻪِ ﻭَ ﺍَﻓْﻌَﺎﻟِﻪِ ﻭَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍَﺛَﺎﺭِﻩِ ﻭَ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺗِﻪِ ﺍﻟْﻤُﺪَﺑَّﺮَﺍﺕِ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟﻨِّﻈَﺎﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ ﻭَ ﺑِﺪَﻟﺎَﻟَﺔِ ﺗَﺒَﺎﺭُﺯِ ﺍﻟْﺎُﻟُﻮﻫِﻴَّﺔِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻘَﺔِ ﻓِٓﻰ ﺍَﻗْﻄَﺎﺭِ ﺍﻟْﻜَٓﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻓِﻰ ﻣُﻘَﺎﺑَﻠَﺔِ ﺗَﻈَﺎﻫُﺮِ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉِ ﺍﻟْﻌِﺒَﺎﺩَﺍﺕِ ﻣِﻦْ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉِ ﺍﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺕِ ﻓِﻰ ﺗَﻈَﺎﻫُﺮِ ﺍﻟﺮُّﺑُﻮﺑِﻴَّﺔِ ﺍﻟْﻌَٓﺎﻣَّﺔِ ﻟِﺠَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ﻓِﻰ ﻣُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﺍﻟْﻔَﻌَّﺎﻟِﻴَّﺔِ ﺍﻟﺸَّﺎﻣِﻠَﺔِ ﻟِﺠَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﻤَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺕِ

20. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺐُ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺩِ ﺍَﻟْﻮَﺍﺣِﺪُ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻜَﻤَﺎﻟﺎَﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﻜِﺒْﺮِﻳَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﻈَﻤَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻨَﺎﻓِﻴَﺔِ ﻟﻠِﺸِّﺮْﻛَﺔِ

21. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﺤَﺎﻛِﻤِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻣِﺮِﻳَّﺔِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻘَﺔِ ﺍﻟْﻤَﺎﻧِﻌَﺔِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸِّﺮْﻛَﺔِ

22. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺫُﻭ ﺍﻟﺮُّﺑُﻮﺑِﻴَّﺔِ ﺍﻟْﻌَٓﺎﻣَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎُﻟُﻮﻫِﻴَّﺔِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻘَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻠْﺰِﻣَﺘَﻴْﻦِ ﻟِﻠْﻮَﺣْﺪَﺓِ

23. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻔَﺘَّﺎﺣِﻴَّﺔِ ﺍﻟْﻌَٓﺎﻣَّﺔِ ﺍﻟْﻤُﺘَﻤَﺎﺛِﻠَﺔِ

24. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺫُﻭ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﺍﻟْﻮَﺍﺳِﻌَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺸَﺎﺑِﻬَﺔِ

25. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﺎِﺩَﺍﺭَﺓِ ﺍﻟْﻤُﺤِﻴﻄَﺔِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﺴَّﻴَّﺎﺭَﺍﺕِ

26. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﺎِﻋَﺎﺷَﺔِ ﺍﻟﺸَّﺎﻣِﻠَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻘَﻨَّﻨَﺔِ ﻟِﺠَﻤِﻴﻊِ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﺍﻟْﻤُﺨْﺘَﻠِﻄَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺪَﺍﺧِﻠﺎَﺕِ

27. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﺎَﻓْﻌَﺎﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀِ ﺍﻟْﻤُﺤِﻴﻄَﺔِ ﻭَ ﺧَﺎﻟِﻖُ ﺍﻟْﻌَﻨَﺎﺻِﺮِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻧْﻮَﺍﻉِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻮْﻟِﻴَﺔِ

28. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺧَﺎﻟِﻖُ ﺍﻟْﺎَﺷْﻴَٓﺎﺀِ ﺑِﺎﻟْﻜَﺜْﺮَﺓِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻘَﺔِ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻖِ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴُّﺮْﻋَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻘَﺔِ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﺎِﺗِّﺰَﺍﻥِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻖِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒُﻌْﺪَﺓِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻘَﺔِ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﺎِﺗِّﻔَﺎﻕِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻖِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺨِﻠْﻄَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻘَﺔِ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﺎِﻣْﺘِﻴَﺎﺯِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻖِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻤَﺒْﺬُﻭﻟِﻴَّﺔِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻘَﺔِ ﻣَﻊَ ﻏُﻠُﻮِّ ﺍﻟْﻘِﻴْﻤَﺔِ ﺍﻟﺪَّٓﺍﻟَّﺔِ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﻴْﻔِﻴَّﺎﺕُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻮَﺣْﺪَﺓِ ﺑِﺎﻟْﺒَﺪَﺍﻫَﺔِ

29. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺗَﺰَﺍﺣَﻤَﺖْ ﺧَﻮَﺍﺗِﻴﻢُ ﻭَﺣْﺪَﺗِﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﻣَﻜْﺘُﻮﺏٍ ﻣِﻦْ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺗِﻪِ

30. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪُ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪُ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﻭَﺣَﺪَﺍﺕِ ﻣَﺪَﺍﺭَﺍﺕِ ﺗَﺪَﺍﺑِﻴﺮِ ﺍﻟْﻜَٓﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻠْﺰِﻣَﺔِ ﻟِﻠْﻮَﺣْﺪَﺓِ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺘِﻈَﺎﻡِ ﺍﻟْﺎَﻛْﻤَﻞِ ﺍﻟْﻌَٓﺎﻡِّ ﺍﻟْﻤُﻨَﺎﻓِﻰ ﻟﻠِﺸِّﺮْﻛَﺔِ

31. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟﺘَّﻌَﺎﻭُﻥِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺠَﺎﻭُﺏِ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻮَﺍﺯُﻥِ ﻓِٓﻰ ﺍَﺟْﺰَٓﺍﺀِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢِ ﺍﻟﺪَّٓﺍﻟَّﺔِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪِﻳَّﺔِ ﻣَﻊَ ﺍِﺗِّﻘَﺎﻥِ ﺍﻟﺼَّﻨْﻌَﺔِ ﺍﻟﺸُّﻌُﻮﺭِﻳَّﺔِ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠَﻰ ﻣِﻘْﺪَﺍﺭِ ﻗَﺎﻣَﺔِ ﻗَﺎﺑِﻠِﻴَّﺘِﻪِ ﺍﻟْﻤُﻘَﻨَّﻨَﺔِ ﺑِﻘَﻠَﻢِ ﺍﻟْﻘَﺪَﺭِ ﺍﻟﺪَّٓﺍﻟَّﺔِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪِﻳَّﺔِ

32. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻤَﻠِﻚُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﺍﻟْﻤُﺒِﻴﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﺎﺩِﻕُ ﺍﻟْﻮَﻋْﺪِ ﺍﻟْﺎَﻣِﻴﻦِ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﻇُﻬُﻮﺭِﻩِ ﺩَﻓْﻌَﺔً ﻣَﻊَ ﺍُﻣِّﻴَّﺘِﻪِ ﺑِﺎَﻛْﻤَﻞِ ﺩِﻳﻦٍ ﻭَ ﺍِﺳْﻠﺎَﻣِﻴَّﺔٍ ﻭَ ﺷَﺮِﻳﻌَﺔٍ ﻭَ ﺑِﺎَﻗْﻮَﻯ ﺍِﻳﻤَﺎﻥٍ ﻭَ ﺍِﻋْﺘِﻘَﺎﺩٍ ﻭَ ﻋِﺒَﺎﺩَﺓٍ ﻭَ ﺑِﺎَﻋْﻠَﻰ ﺩَﻋَﻮَﺍﺕٍ ﻭَ ﻣُﻨَﺎﺟَﺎﺕٍ ﻭَ ﺩَﻋْﻮَﺓٍ ﻭَ ﺑِﺎَﻋَﻢِّ ﺗَﺒْﻠِﻴﻎٍ ﻭَ ﺍَﺗَﻢِّ ﻣَﺘَﺎﻧَﺔٍ ﺧَﺎﺭِﻗَﺎﺕٍ ﻣُﺜْﻤِﺮَﺍﺕٍ ﻟﺎَ ﻣِﺜْﻞَ ﻟَﻬَﺎ ﺗَﺪُﻝُّ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﺎﻳَﺔِ ﺟِﺪِّﻳَّﺘِﻪِ ﻭَ ﺍِﻃْﻤِﺌْﻨَﺎﻧِﻪِ ﻭَ ﻧِﻬَﺎﻳَﺔِ ﻭُﺛُﻮﻗِﻪِ ﻭَ ﺍِﻋْﺘِﻤَﺎﺩِﻩِ ﻭَ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺻِﺪْﻗِﻪِ ﻭَ ﺣَﻘَّﺎﻧِﻴَّﺘِﻪِ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍِﺗِّﻔَﺎﻕِ ﺣَﻘَٓﺎﺋِﻖِ ﺍَﺭْﻛَﺎﻥِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﺼْﺪِﻳﻘِﻪِ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺫَﺍﺗِﻪِ ﺑِﺎَﻟﺎَﻑِ ﻛَﻤَﺎﻟﺎَﺗِﻪِ ﻭَ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺑِﻤَﺎ ﻟﺎَ ﻳُﺤَﺪُّ ﻣِﻦْ ﺣَﻘَٓﺎﺋِﻘِﻪِ ﻭَ ﺑَﺮَﺍﻫِﻴﻨِﻪِ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﻮْﺷَﻦِ ﺑِﻘُﺪْﺳِﻴَّﺔِ ﺍِﺷَﺎﺭَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺑِﻘُﻮَّﺓِ ﺩَﻟﺎَٓﺋِﻠِﻪِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﺎﺿِﻰ ﺑِﺘَﻮَﺍﺗُﺮِ ﺍِﺭْﻫَﺎﺻَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﺘِﻘْﺒَﺎﻝِ ﺑِﺘَﺼْﺪِﻳﻖِ ﺍُﻟُﻮﻑِ ﺣَﺎﺩِﺛَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻝِ ﺑِﻘُﻮَّﺓِ ﻳَﻘِﻴﻨِﻴَّﺎﺗِﻬِﻢْ ﻓِﻰ ﺗَﺼْﺪِﻳﻘِﻪِ ﺑِﺪَﺭَﺟَﺔِ ﺣَﻖِّ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍِﻳﻤَﺎﻧِﻬِﻢْ ﻓِﻰ ﺗَﺼْﺪِﻳﻘِﻪِ ﺑِﺪَﺭَﺟَﺔِ ﻋَﻴْﻦِ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺻْﻔِﻴَٓﺎﺀِ ﺑِﻘُﻮَّﺓِ ﺗَﺤْﻘِﻴﻘَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻓِﻰ ﺗَﺼْﺪِﻳﻘِﻪِ ﺑِﺪَﺭَﺟَﺔِ ﻋِﻠْﻢِ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻗْﻄَﺎﺏِ ﺑِﺘَﻄَﺎﺑُﻘِﻬِﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺭِﺳَﺎﻟَﺘِﻪِ ﺑِﺎﻟْﻜَﺸْﻒِ ﻭَ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺯْﻣِﻨَﺔِ ﺍﻟْﻤَﺎﺿِﻴَﺔِ ﺑِﺘَﻮَﺍﺗُﺮِ ﺑَﺸَﺎﺭَﺍﺕِ ﺍﻟْﻜَﻮَﺍﻫِﻦِ ﻭَ ﺍﻟْﻬَﻮَﺍﺗِﻒِ ﻭَ ﺍﻟْﻌُﺮَﻓَٓﺎﺀِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺩْﻭَﺍﺭِ ﺍﻟﺴَّﺎﻟِﻔِﻴﻦَ ﻭَ ﺑِﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﺑَﺸَﺎﺭَﺍﺕِ ﺍﻟﺮُّﺳُﻞِ ﺑِﺮِﺳَﺎﻟَﺘِﻪِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜُﺘُﺐِ ﻭَ ﺍﻟﺼُّﺤُﻒِ ﺍﻟْﻤُﻘَﺪَّﺳَﺔِ ﻟِـﻠْﺎَﻧْﺒِﻴَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟْﻜَٓﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﺑِﻐَﺎﻳَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺣِﻜَﻢِ ﺣَﻘَٓﺎﺋِﻘِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺭِﺳَﺎﻟَﺘِﻪِ ﺑِﺴِﺮِّ ﺗَﻮَﻗُّﻒِ ﺣُﺼُﻮﻝِ ﻏَﺎﻳَﺎﺕِ ﺍﻟْﻜَٓﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻘَﺎﺻِﺪِ ﺍﻟْﺎِﻟَﻬِﻴَّﺔِ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﻘَﺮُّﺭِ ﻗِﻴْﻤَﺘِﻬَﺎ ﻭَ ﻭَﻇَٓﺎﺋِﻔِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺒَﺎﺭُﺯِ ﺣُﺴْﻨِﻬَﺎ ﻭَ ﻛَﻤَﺎﻟﺎَﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺤَﻘُّﻖِ ﺣِﻜَﻢِ ﺣَﻘَٓﺎﺋِﻘِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺮِّﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻟﺎَﺳِﻴَّﻤَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺮِّﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺤَﻤَّﺪِﻳَّﺔِ ﺍﻟْﺠَﺎﻣِﻌَﺔِ ﺍِﺫْ ﻟَﻮْﻟﺎَ ﺍﻟﺮِّﺳَﺎﻟَﺔُ ﺍﻟْﻤُﺤَﻤَّﺪِﻳَّﺔُ ﻟَﺼَﺎﺭَﺕْ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَٓﺎﺋِﻨَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﻜَﻤَّﻠَﺔُ ﺻَﺎﺣِﺐُ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﻧِﻰ ﺍﻟﺴَّﺮْﻣَﺪِﻳَّﺔِ ﻫَﺒَٓﺎﺀً ﻣَﻨْﺜُﻮﺭًﺍ ﻣُﺘَﻄَﺎﻳِﺮَﺓَ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﻧِﻰ ﻣُﺘَﺴَﺎﻗِﻄَﺔَ ﺍﻟْﻜَﻤَﺎﻟﺎَﺕِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻣُﺤَﺎﻝٌ ﻣِﻦْ ﻭُﺟُﻮﻩٍ ﻭَ ﺟِﻬَﺎﺕٍ

33. Kısım[düzenle]

ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻤَﻠِﻚُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﺍﻟْﻤُﺒِﻴﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﺎﺩِﻕُ ﺍﻟْﻮَﻋْﺪِ ﺍﻟْﺎَﻣِﻴﻦِ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺻَﺎﺣِﺐِ ﺍﻟْﻜَٓﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺧَﻠﺎَّﻗِﻬَﺎ ﻭَ ﻣُﺘَﺼَﺮِّﻓِﻬَﺎ ﻭَ ﻣُﺪَﺑِّﺮِﻫَﺎ ﺑِﺎَﻓْﻌَﺎﻟِﻪِ ﻭَ ﺍِﺟْﺮَﺍﺍَﺕِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﺭِﺳَﺎﻟَﺘِﻪِ ﻛَﻔِﻌْﻞِ ﺭَﺣْﻤَﺎﻧِﻴَّﺘِﻪِ ﺑِﺎِﻧْﺰَﺍﻝِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺍﻟْﻤُﻌْﺠِﺰِ ﺍﻟْﺒَﻴَﺎﻥِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺑِﺎِﻇْﻬَﺎﺭِ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉِ ﺍﻟْﻤُﻌْﺠِﺰَﺍﺕِ ﻋَﻠَﻰ ﻳَﺪَﻳْﻪِ ﻭَ ﺑِﺘَﻮْﻓِﻴﻘِﻪِ ﻭَ ﺣِﻤَﺎﻳَﺘِﻪِ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺣَﺎﻟﺎَﺗِﻪِ ﻭَ ﺑِﺎِﺩَﺍﻣَﺔِ ﺩِﻳﻨِﻪِ ﺑِﻜُﻞِّ ﺣَﻘَٓﺎﺋِﻘِﻪِ ﻭَ ﺑِﺎِﻋْﻠﺎَٓﺀِ ﻣَﻘَﺎﻡِ ﺣُﺮْﻣَﺘِﻪِ ﻭَ ﺍِﻛْﺮَﺍﻣِﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻪِ ﺑِﺎﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﻴَﺎﻥِ ﻭَ ﻛَﺎِﺟْﺮَٓﺍﺍَﺕِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻪِ ﺑِﺠَﻌْﻞِ ﺭِﺳَﺎﻟَﺘِﻪِ ﺷَﻤْﺴًﺎ ﻣَﻌْﻨَﻮِﻳَّﺔً ﻟِﻜَٓﺎﺋِﻨَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺑِﺠَﻌْﻞِ ﺩِﻳﻨِﻪِ ﻓِﻬْﺮِﺳْﺘَﺔَ ﻛَﻤَﺎﻟﺎَﺕِ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻭَ ﺑِﺠَﻌْﻞِ ﺣَﻘِﻴﻘَﺘِﻪِ ﻣِﺮْﺍَﺓً ﺟَﺎﻣِﻌَﺔً ﻟِﺘَﺠَﻠِّﻴَﺎﺕِ ﺍُﻟُﻮﻫِﻴَّﺘِﻪِ ﺑِﺎﻟْﺤُﺠَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺒُﺮْﻫَﺎﻥِ ﻭَ ﻛَﺘَﻮْﻇِﻴﻔِﻪِ ﺑِﻮَﻇَٓﺎﺋِﻒَ ﻗُﺪْﺳِﻴَّﺎﺕٍ ﻟﺎَﺯِﻣَﺎﺕٍ ﻟِﻮُﺟُﻮﺩِ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ﻓِﻰ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَٓﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻛَﻠُﺰُﻭﻡِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺪَﺍﻟَﺔِ ﻭَ ﻛَﻠُﺰُﻭﻡِ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ ﻭَ ﺍﻟﻀِّﻴَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺴِﻴﻢِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟﺮِّﺯْﻕِ ﻭَ ﺍﻟﻨِّﻌْﻤَﺔِ ٭ ﻓَﻴَﺎ ﻣَﻦْ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﺴَّﺒْﻊُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَ ﻣَﻦْ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻧُﺸْﻬِﺪُﻙَ ﻭَ ﻧُﺸْﻬِﺪُ ﺟَﻤِﻴﻊَ ﺍﻟﺪَّﻟﺎَٓﺋِﻞِ ﺍﻟﺴَّﺎﺑِﻘَﺔِ ﺑِﺎَﻧَّﺎ ﻧَﺸْﻬَﺪُ ﺑِﺎَﻧَّﻚَ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺐُ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺩِ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪُ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪُ ﺍﻟْﻔَﺮْﺩُ ﺍﻟﺼَّﻤَﺪُ ﺍﻟْﺤَﻰُّ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳﺮُ ﺍﻟْﻤُﺮِﻳﺪُ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﺒَﺼِﻴﺮُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻜَﻠِّﻢُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ ﻟَﻚَ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀُ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﻭَﺣْﺪَﻙَ ﻟﺎَ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻚَ ﻭَ ﻛَﺬَﺍ ﻧُﺸْﻬِﺪُﻙَ ﻭَ ﻧُﺸْﻬِﺪُ ﺍﻟﺪَّﻟﺎَٓﺋِﻞَ ﺍﻟْﻤَﺬْﻛُﻮﺭَﺓَ ﺑِﺎَﻧَّﺎ ﻧَﺸْﻬَﺪُ ﺑِﺎَﻥَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﻋَﺒْﺪُﻙَ ﻭَ ﻧَﺒِﻴُّﻚَ ﻭَ ﺻَﻔِﻴُّﻚَ ﻭَ ﺧَﻠِﻴﻠُﻚَ ﻭَ ﺟَﻤَﺎﻝُ ﻣِﻠْﻜِﻚَ ﻭَ ﻣَﻠِﻴﻚُ ﺻُﻨْﻌِﻚَ ﻭَ ﻋَﻴْﻦُ ﻋِﻨَﺎﻳَﺘِﻚَ ﻭَ ﺷَﻤْﺲُ ﻫِﺪَﺍﻳَﺘِﻚَ ﻭَ ﻟِﺴَﺎﻥُ ﻣُﺤَﺒَّﺘِﻚَ ﻭَ ﻣِﺜَﺎﻝُ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻭَ ﻧُﻮﺭِ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻭَ ﺷَﺮَﻑُ ﻣَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺗِﻚَ ﻭَ ﺳِﺮَﺍﺝُ ﻭَﺣْﺪَﺗِﻚَ ﻓِﻰ ﻛَﺜْﺮَﺓِ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﻛَﺸَّﺎﻑُ ﻃِﻠْﺴِﻢِ ﻛَٓﺎﺋِﻨَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺩَﻟﺎَّﻝُ ﺳَﻠْﻄَﻨَﺔِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻚَ ﻭَ ﻣُﺒَﻠِّﻎُ ﻣَﺮْﺿِﻴَّﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﻣُﻌَﺮِّﻑُ ﻛُﻨُﻮﺯِ ﺍَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻭَ ﻣُﻌَﻠِّﻢُ ﻋِﺒَﺎﺩِﻙَ ﻭَ ﺗَﺮْﺟَﻤَﺎﻥُ ﺍَﻳَﺎﺕِ ﻛَٓﺎﺋِﻨَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﻣَﺪَﺍﺭُ ﺷُﻬُﻮﺩِﻙَ ﻭَ ﺍِﺷْﻬَﺎﺩِﻙَ ﻭَ ﻣِﺮْﺍَﺓُ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭِ ﻣُﺤَﺒَّﺘِﻚَ ﻟِﺠَﻤَﺎﻟِﻚَ ﻭَ ﺍَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻭَ ﻣُﺤَﺒَّﺘِﻚَ ﻟِﺼَﻨْﻌَﺘِﻚَ ﻭَ ﻣَﺤَﺎﺳِﻦِ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺣَﺒِﻴﺒُﻚَ ﻭَ ﺭَﺳُﻮﻟُﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺍَﺭْﺳَﻠْﺘَﻪُ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﻭَ ﻟِﺒَﻴَﺎﻥِ ﻣَﺤَﺎﺳِﻦِ ﺳَﻠْﻄَﻨَﺔِ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺔِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﻓِﻰ ﺣِﻜْﻤَﺔِ ﺧِﻠْﻘَﺔِ ﺻَﻨْﻌَﺔِ ﺻِﺒْﻐَﺔِ ﻧُﻘُﻮﺵِ ﻗَﺼْﺮِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﻭَ ﻟِﺘَﻌْﺮِﻳﻒِ ﻛُﻨُﻮﺯِ ﺟَﻠَﻮَﺍﺕِ ﺍَﺳْﻤَٓﺎﺀِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﺑِﺎِﺷَﺎﺭَﺍﺕِ ﺣِﻜَﻤِﻴَّﺎﺕِ ﻛَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍَﻳَﺎﺕِ ﺳُﻄُﻮﺭِ ﻛِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﻭَ ﻟِﺒَﻴَﺎﻥِ ﻣَﺮْﺿِﻴَّﺎﺗِﻚَ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭَﺿِﻴﻦَ ﻓَﺼَﻞِّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺣُﺮُﻭﻑِ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟْﻤَﻜْﺘُﻮﺑَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻘْﺮُﻭﺋَﺔِ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﺧِﺮِ ﺍﻟﺰَّﻣَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﺟْﻌَﻞْ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺘَّﻔَﻜُّﺮَﺍﺕِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻧِﻴَّﺔَ ﻓِﻰ ﺻَﺤَٓﺎﺋِﻒِ ﺣَﺴَﻨَﺎﺗِﻰ ﻭَ ﻓِﻰ ﺻَﺤَٓﺎﺋِﻒِ ﺣَﺴَﻨَﺎﺕِ ﻃَﻠَﺒَﺔِ ﺭِﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟﺼَّﺎﺩِﻗِﻴﻦَ ﻭَ ﻓِﻰ ﺻَﺤَٓﺎﺋِﻒِ ﺣَﺴَﻨَﺎﺕِ ﺍُﺳْﺘَﺎﺫِﻧَﺎ ﺳَﻌِﻴﺪِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭْﺳِﻰ ﺭَﺿِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﻭَ ﺍَﺑَٓﺎﺋِﻨَﺎ ﻭَ ﺍُﻣَّﻬَﺎﺗِﻨَﺎ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

Dua[düzenle]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﺍِﻟَﻬِﻰ ﺍَﻟﺬُّﻧُﻮﺏُ ﺍَﺧْﺮَﺳَﺘْﻨِﻰ ٭ ﻭَ ﻛَﺜْﺮَﺓُ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﺻِٓﻰ ﺍَﺧْﺠَﻠَﺘْﻨِﻰ ٭ ﻭَ ﺷِﺪَّﺓُ ﺍﻟْﻐَﻔْﻠَﺔِ ﺍَﺧْﻔَﺘَﺖْ ﺻَﻮْﺗِﻰ ٭ ﻓَﺎَﺩُﻕُّ ﺑَﺎﺏَ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ٭ ﻭَ ﺍُﻧَﺎﺩِﻯ ﻓِﻰ ﺑَﺎﺏِ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺗِﻚَ ﺑِﺼَﻮْﺕِ ﺳَﻴِّﺪِﻯ ﻭَ ﺳَﻨَﺪِﻯ ﺍﻟﺸَّﻴْﺦِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻘَﺎﺩِﺭِ ﺍﻟْﻜَﻴْﻠﺎَﻧِﻰ ﻭَ ﻧِﺪَٓﺍﺋِﻪِ ﺍﻟْﻤَﻘْﺒُﻮﻝِ ﺍﻟْﻤَﺎْﻧُﻮﺱِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟْﺒَﻮَّﺍﺏِ ٭ ﺑِﻴَﺎ ﻣَﻦْ ﻭَﺳِﻌَﺖْ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻣَﻠَﻜُﻮﺕُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﻀُﺮُّﻩُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﻨْﻔَﻌُﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﻐْﻠِﺒُﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﺰُﺏُ ﻋَﻨْﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﻮُٔﺩُﻩُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﻌِﻴﻦُ ﺑِﺸَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺸْﻐِﻠُﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ﻋَﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺸْﺒِﻬُﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻌْﺠِﺰُﻩُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﺍِﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺣَﺘَّﻰ ﻟﺎَ ﺗَﺴْﺌَﻠَﻨِﻰ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﺧِﺬٌ ﺑِﻨَﺎﺻِﻴَﺔِ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻣَﻘَﺎﻟِﻴﺪُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻝُ ﻗَﺒْﻞَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮُ ﺑَﻌْﺪَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺍﻟﻈَّﺎﻫِﺮُ ﻓَﻮْﻕَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻦُ ﺩُﻭﻥَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﺎﻫِﺮُ ﻓَﻮْﻕَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﺍِﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﻧَّﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻣُﺤِﻴﻄًﺎ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺑَﺼِﻴﺮًﺍ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﺷَﻬِﻴﺪًﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺭَﻗِﻴﺒًﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻟَﻄِﻴﻔًﺎ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺧَﺒِﻴﺮًﺍ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﺍِﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏِ ﻭَ ﺍﻟْﺨَﻄِٓﻴﺌَﺎﺕِ ﺣَﺘَّﻰ ﻟﺎَ ﺗَﺴْﺌَﻠَﻨِﻰ ﻋَﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﺍِﻧَّﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍِﻧِّٓﻰ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﻌِﺰَّﺓِ ﺟَﻠﺎَﻟِﻚَ ﻭَ ﺑِﺠَﻠﺎَﻝِ ﻋِﺰَّﺗِﻚَ ﻭَ ﺑِﻘُﺪْﺭَﺓِ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻚَ ﻭَ ﺑِﺴُﻠْﻄَﺎﻥِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘَﻄِﻴﻌَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻫْﻮَٓﺍﺀِ ﺍﻟﺮَّﺩِّﻳَّﺔِ ٭ ﻳَﺎ ﺟَﺎﺭَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺠِﻴﺮِﻳﻦَ ﺍَﺟِﺮْﻧِﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻬَﻮَﺍﺕِ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَﻃَﻬِّﺮْﻧِﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘَﺎﺫُﻭﺭَﺍﺕِ ﺍﻟْﺒَﺸَﺮِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺻَﻔِّﻨِﻰ ﺑِﺤُﺐِّ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﺑِﺎﻟْﻤُﺤَﺒَّﺔِ ﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻘِﻴَّﺔِ ﻣِﻦْ ﺻَﺪَٓﺍﺀِ ﺍﻟْﻐَﻔْﻠَﺔِ ﻭَ ﺍَﻭْﻫَﺎﻡِ ﺍﻟْﺠَﻬْﻞِ ﺣَﺘَّﻰ ﺗَﻔْﻨَﻰ ﺍﻟْﺎَﻧَﺎﻧِﻴَّﺔُ ﻭَ ﻳَﺒْﻘَﻰ ﺍﻟْﻜُﻞُّ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻏَﺮْﻗًﺎ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓِﻰ ﺑَﺤْﺮِ ﻣِﻨَّﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﻨْﺼُﻮﺭِﻳﻦَ ﺑِﺴَﻴْﻒِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺤْﻈُﻮﻇِﻴﻦَ ﺑِﻌِﻨَﺎﻳَﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺤْﻔُﻮﻇِﻴﻦَ ﺑِﺤِﻤَﺎﻳَﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﺎﻏِﻞٍ ﻳُﺸْﻐِﻞُ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ٭ ﻓَﻴَﺎ ﻧُﻮﺭَ ﺍﻟْﺎَﻧْﻮَﺍﺭِ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢَ ﺍﻟْﺎَﺳْﺮَﺍﺭِ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣُﺪَﺑِّﺮَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻠِﻚُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺰِﻳﺰُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﻬَّﺎﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﻠﺎَّﻡَ ﺍﻟْﻐُﻴُﻮﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻘَﻠِّﺐَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺘَّﺎﺭَ ﺍﻟْﻌُﻴُﻮﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭَ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏِ ٭ ﺍِﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﺫُﻧُﻮﺑِﻰ ٭ ﻭَ ﺍﺭْﺣَﻢْ ﻣَﻦْ ﺿَﺎﻗَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﺎَﺳْﺒَﺎﺏُ ﻭَ ﻏُﻠِّﻘَﺖْ ﺩُﻭﻧَﻪُ ﺍﻟْﺎَﺑْﻮَﺍﺏُ ﻭَ ﺗَﻌَﺴَّﺮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺳُﻠُﻮﻙُ ﻃَﺮِﻳﻖِ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟﺼَّﻮَﺍﺏِ ﻭَ ﺍﻧْﺼَﺮَﻣَﺖْ ﺍَﻳَّﺎﻣُﻪُ ﻭَ ﻧَﻔْﺴُﻪُ ﺭَﺍﺗِﻌَﺔٌ ﻓِﻰ ﻣَﻴَﺎﺩِﻳﻦِ ﺍﻟْﻐَﻔْﻠَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻌْﺼِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺩَﻧِﻰِّ ﺍﻟْﺎِﻛْﺘِﺴَﺎﺏِ ٭ ﻓَﻴَﺎ ﻣَﻦْ ﺍِﺫَﺍ ﺩُﻋِﻰَ ﺍَﺟَﺎﺏَ ﻭَ ﻳَﺎ ﺳَﺮِﻳﻊَ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏِ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳﻢُ ﻳَﺎ ﻭَﻫَّﺎﺏُ ﺍِﺭْﺣَﻢْ ﻣَﻦْ ﻋَﻈُﻢَ ﻣَﺮَﺿُﻪُ ﻭَ ﻋَﺰَّ ﺷِﻔَٓﺎﺋُﻪُ ﻭَ ﺿَﻌُﻔَﺖْ ﺣِﻴﻠَﺘُﻪُ ﻭَ ﻗَﻮِﻯَ ﺑَﻠﺎَٓﺋُﻪُ ﻭَ ﺍَﻧْﺖَ ﻣَﻠْﺠَﺌُﻪُ ﻭَ ﺭَﺟَٓﺎﺋُﻪُ ٭ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺍَﺭْﻓَﻊُ ﺑَﺜِّﻰ ﻭَ ﺣُﺰْﻧِﻰ ﻭَ ﺷِﻜَﺎﻳَﺘِﻰ ٭ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﺣُﺠَّﺘِﻰ ﺣَﺎﺟَﺘِﻰ ﻭَ ﻋُﺪَّﺗِﻰ ﻓَﺎﻗَﺘِﻰ ﻭَ ﺍﻧْﻘِﻄَﺎﻉُ ﺣِﻴﻠَﺘِﻰ ٭ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﻗَﻄْﺮَﺓٌ ﻣِﻦْ ﺑِﺤَﺎﺭِ ﺟُﻮﺩِﻙَ ﺗُﻐْﻨِﻴﻨِﻰ ﻭَ ﺫَﺭَّﺓٌ ﻣِﻦْ ﺗَﻴَّﺎﺭِ ﻋَﻔْﻮِﻙَ ﺗَﻜْﻔِﻴﻨِﻰ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻤَﺠِﻴﺪُ ﻳَﺎ ﻣُﺒْﺪِﻯُٔ ﻳَﺎ ﻣُﻌِﻴﺪُ ﻳَﺎ ﻓَﻌَّﺎﻟﺎً ﻟِﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ ٭ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﻨُﻮﺭِ ﻭَﺟْﻬِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻣَـﻠَﺎَ ﺍَﺭْﻛَﺎﻥَ ﻋَﺮْﺷِﻚَ ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﻘُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻗَﺪَﺭْﺕَ ﺑِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻭَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻭَﺳِﻌَﺖْ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﻳَﺎ ﻣُﻐِﻴﺚُ ﺍَﻏِﺜْﻨَﺎ ﻭَ ﺍﻏْﻔِﺮْ ﺟَﻤِﻴﻊَ ﺫُﻧُﻮﺑِﻰ ﻭَ ﺳَﻘَﻄَﺎﺕِ ﻟِﺴَﺎﻧِﻰ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻋُﻤْﺮِﻯ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

Önceki Kısım: TahmidiyeHizb-ül HakaikDuâlar: Sonraki Kısım