"Ana Sayfa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
(Yeni sayfa: "Risale-i Nur, 20 büyük kitap yanında onlarca küçük kitapta yaklaşık 4000 sayfadan oluşan bir külliyattır. Ondokuz ve yirminci yüzyıllarda ortaya çıkan felsefi ve muz...")
 
 
(4 kullanıcıdan 84 ara revizyon gösterilmiyor)
1. satır: 1. satır:
Risale-i Nur, 20 büyük kitap yanında onlarca küçük kitapta yaklaşık 4000 sayfadan oluşan bir külliyattır.
+
{| style="width:100%; border:black; background:none;"
 +
| style="width:100%; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000;" |
 +
<div style="font-size:250%; font-family: calibri; color:#000;">بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ</div>
 +
<div style="top:+0.2em; font-size:100%;">Kullanıcıların katkılarıyla büyüyen ve İman ve İslam hakikatlerine dair bir Nur ansiklopedisi olan</div>
 +
<div style="font-size:200%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">[[Nurpedia]]<!--'ya Hoş Geldiniz!--></div>
 +
<div id="articlecount" style="font-size:100%;">Toplam Türkçe madde sayısı: [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]]</div>
 +
|}
 +
{| style="width:100%;"
 +
| style="width:100%; text-align:center;" |
 +
<div style="">[[:Kategori:Kur'an|Kur'an]] &bull; [[:Kategori:Esma|Esma]] &bull; [[:Kategori:Risale|Risale]] &bull; [[:Kategori:Şahıs|Şahıs]] &bull; [[:Kategori:Yer|Yer]] &bull; [[:Kategori:Hadise|Hadise]] &bull; [[:Kategori:Mefhum|Mefhum]] &bull; [[:Kategori:Eser|Eser]] &bull; [[:Kategori:Nesne|Nesne]]</div>
 +
|}
 +
----
 +
“Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin her birisine, meselâ Kur'an kelâmullah olduğuna ve i'cazî nüktelerine dair '''müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı bürhanlar cem'edilse ve hâkeza.. mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir şerh olabilir.'''”<!-- Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde aramaya lüzum yok. Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve talim ile, belki Yirmibeşinci ve Otuzikinci mektubları te'lif ile ve Dokuzuncu Şua'ın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur'u tanzim ve tertib ve tefsir ve tashih ile devam edecek. '''Risale-i Nur'un samimî, hâlis şakirdlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlasından ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı manevî, size bâki ve muktedir bir kuvvet-i zahrdır, bir rehberdir.'''” -->
  
Ondokuz ve yirminci yüzyıllarda ortaya çıkan felsefi ve muzır akımlara, ortaya atılan şeytani vesveselere ve imanla ilgili sorulara Kur'an-ı Kerim'in nuruyla cevap vermiştir.
+
([[Risale:Kastamonu ve Emirdağ'da Yazılan Mektuplar (Barla)#1. Parça|Barla Lahikası]])
 +
<!--
 +
----
 +
<div style="font-size:150%; color:Green;">'''Günün Kur'an Maddesi'''</div>
 +
'''Ankebut Suresi''' Kur'an-ı Kerim'in 29. suresi olup Kasas ve Rum sureleri arasında yer alır.
 +
 
 +
<div style="font-size:120%; color:Red;">'''Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği'''</div>
 +
 
 +
Sure-i Ankebut Mekke’de nâzil olduğu için Kureyş’in imana gelmeyen reisleri Peygamber aleyhissalâtü vesselâma sû-i kasd edeceklerini ve o sû-i kasdın içinde en zayıf ve en küçük bir hayvan olan bir örümcek o reislerin o şiddetli hücumlarına karşı mukabele edip galebe edecek.
 +
 
 +
Yani örümceğin hanesi olan ağ en zayıf bir perde iken o kuvvetli reisleri mağlup edeceğini göstermekle âyet diyor ki: “En zayıf bir hayvana mağlup olacaklarını faraza bilseydiler, bu cinayete ve bu sû-i kasda teşebbüs etmeyeceklerdi.”
 +
 
 +
([[Risale:İkinci_Kısım_Mektuplar_(Emirdağ-2)#14. Parça|Emirdağ Lahikası-2]])
 +
 
 +
[[Ankebut Suresi|''Maddenin tamamını oku...'']]
 +
----
 +
<div style="font-size:150%; color:Green;">'''Günün Esma Maddesi'''</div>
 +
'''Musavvir''' (Arapça: ﻣُﺼَﻮِّﺭُ) Cenab-ı Allah'ın (cc) tasvir eden, her şeye bir suret ve şekil veren, her şekli diğerinden farklı kılan, mahlukatını istediği sıfat ve seçtiği surette yaratan anlamlarına gelen bir ismidir. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçer ve hadis rivayetinde Esma-i Hüsna arasında sayılmıştır
 +
 
 +
<div style="font-size:120%; color:Red;">'''Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği'''</div>
 +
 
 +
Hem Fettah ve '''Musavvir''' isimlerinin tecellileriyle başta insan olarak bütün hayvanatın su katrelerinden açılan pek çok manidar suretlerine ve bahar çiçeklerinin habbe ve zerreciklerinden açtırılan çok cazibedar simalarına bak, fettahiyet ve '''musavviriyet'''-i İlahiyenin mu’cizatlı cemalini gör.
 +
 
 +
([[Risale:4. Şua#Dördüncü Nokta|Şualar, 4. Şua, Altıncı Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, 2. Bürhan, 4. Nokta]])
 +
 
 +
[[El-Musavvir|''Maddenin tamamını oku...'']]
 +
----
 +
<div style="font-size:150%; color:Green;">'''Günün Risale Maddesi'''</div>
 +
'''Onuncu Söz''' haşir ve Âhiret hakkındaki ayetleri 12 suretten oluşan uzunca bir temsil ve on iki hakikat ile tefsir eden ve öldükten sonra dirilmenin ve Âhiretin varlığını ispatlayan bir risaledir.
 +
 
 +
<div style="font-size:120%; color:Red;">'''Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği'''</div>
 +
 
 +
Risale-i Nur eczaları, bütün mühim hakaik-i imaniye ve Kur’aniyeyi hattâ en muannide karşı dahi parlak bir surette ispatı, çok kuvvetli bir işaret-i gaybiye ve bir inayet-i İlahiyedir. Çünkü hakaik-i imaniye ve Kur’aniye içinde öyleleri var ki en büyük bir dâhî telakki edilen İbn-i Sina, fehminde aczini itiraf etmiş “Akıl buna yol bulamaz!” demiş. '''Onuncu Söz''' Risalesi, o zatın dehasıyla yetişemediği hakaiki; avamlara da çocuklara da bildiriyor.
 +
 
 +
([[Risale:10. Söz#Üçüncü İşaret|Mektubat, 28. Mektup, 7. Risale, 3. İşaret]])
 +
 
 +
[[10. Söz|''Maddenin tamamını oku...'']]
 +
----
 +
<div style="font-size:150%; color:Green;">'''Günün Mefhum Maddesi'''</div>
 +
'''Adalet;''' zulüm etmemek, herkese hakkını vermek ve lâyık olduğu muâmeleyi yapmak, mahkeme, hak kanunlarına uygunluk, haksızları terbiye etmek, insaf, mâdelet, dâd, Cenab-ı Hakk'ın emrini emrettiği şekilde tatbik etmek, suçluya Allah'ın emrini icra etmek demektir.
 +
 
 +
<div style="font-size:120%; color:Red;">'''Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği'''</div>
 +
 
 +
'''Adâlet''' iki şıktır. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise; hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adâlet; bu dünyada bedahet derecesinde ihâtası vardır. Çünkü her şeyin istidat lisaniyle ve ihtiyac-ı fıtrî lisaniyle ve ıztırar lisaniyle Fâtır-ı Zülcelâl'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lâzım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bilmüşahede veriyor. Demek adâletin şu kısmı, vücut ve hayat derecesinde kat'i vardır. İkinci kısım menfidir ki: Haksızları terbiye etmektir. Yâni, haksızların hakkını, tâzib ve tecziye ile veriyor. Şu şık ise; çendan tamamiyle şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat, o hakikatın vücudunu ihsas edecek bir surette hadsiz işarat ve emarat vardır. Ezcümle: Kavm-i Âd ve Semud'dan tut, tâ şu zamanın mütemerrid kavimlerine kadar gelen sille-i te'dib ve tâziyâne-i ta'zib, gayet âli bir adâletin hükümran olduğunu hads-i kat'i ile gösteriyor.
 +
 
 +
([[Risale:10. Söz#cite note-25|Sözler, 10. Söz, 10. Hakikat, Hâşiye]])
 +
 
 +
[[Adalet|''Maddenin tamamını oku...'']]
 +
----
 +
<div style="font-size:150%; color:Green;">'''Günün Şahıs Maddesi'''</div>
 +
'''Hüseyin-i Cisrî''' 19. yüzyılda Suriye’de yetişen büyük ulemadandır. Devrindeki bir âlimin tabiriyle “zamanın Eş’arisi” olan Cisrî Halveti tarikatındandı.
 +
 
 +
<div style="font-size:120%; color:Red;">'''Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği'''</div>
 +
 
 +
İşte bu kadar tahrifatla beraber, şu zamanda dahi meşhur '''Hüseyin-i Cisrî''' rahmetullahi aleyh o kitaplardan yüz on dört delil nübüvvet-i Ahmediyeye dair çıkarmıştır. “'''Risale-i Hamîdiye'''”de yazmış. O risaleyi de Manastırlı merhum İsmail Hakkı tercüme etmiş. Kim arzu ederse ona müracaat eder, görür.
 +
 
 +
([[Risale:19. Mektup#BİRİNCİ KISIM|Mektubat, 19. Mektup, 16. İşaret, Birinci Kısım, 2. Hüccet]])
 +
 
 +
[[Hüseyin-i Cisri|''Maddenin tamamını oku...'']]
 +
----
 +
<div style="font-size:150%; color:Green;">'''Günün Yer Maddesi'''</div>
 +
'''Nis''' ya da bugün kullanılan adıyla Yeşil Ada,  Eğirdir Gölü üzerinde Eğirdir ilçe merkezi açıklarında yer alan bir ada olup bugün bir yol ile ana karaya bağlanarak yarım ada haline gelmiş bir mahalledir.
 +
 
 +
<div style="font-size:150%; color:Green;">'''Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği'''</div>
 +
 
 +
Fecirden evvel hatırıma geldi ki bir zatın kalbine vesvese verecek bir tarzda tarafımdan sözler söylenilmişti; keşke dedim onu görseydim, kalbindeki dağdağayı izale etseydim. Aynı dakikada, '''Nis’e''' gitmiş bir parça kitabım bana lâzım idi; keşke elime geçseydi dedim. Sabah namazından sonra oturdum; baktım aynı zat, o kitap parçası elinde olduğu halde içeri girdi. Ona dedim: “Senin elindeki nedir?” Dedi: “Bilmiyorum, kapının önünde '''Nis’ten''' gelmiş diye birisi bana verdi; ben de size getirdim.” Fesübhanallah dedim; böyle bir vakitte bu adamın evinden çıkıp gelmesi ve şu Söz’ün '''Nis’den''' gelmesi, hiç tesadüfe benzemiyor. Ve böyle bir adama şöyle bir parça kitabı aynı dakikada eline verip bana gönderen, elbette Kur’an-ı Hakîm’in himmetidir diyerek Elhamdülillah dedim; benim en küçük, ehemmiyetsiz, hafî arzu-yu kalbimi bilen birisi, elbette bana merhamet ediyor, beni himaye ediyor; öyle ise dünyanın minnetini beş paraya almam.
 +
 
 +
([[Risale:28. Mektup#Beşinci Nokta|Mektubat, 28. Mektup, 3. Risale, 5. Nokta]])
 +
 
 +
[[Nis|''Maddenin tamamını oku...'']]
 +
----
 +
<div style="font-size:150%; color:Green;">'''Günün Hadise Maddesi'''</div>
 +
'''Cemel Vak'ası''' Dördüncü Halife [[Ali|Hz. Ali (ra)]] ile [[Aşere-yi Mübeşşere]]den [[Talha Bin Ubeydullah|Hz. Talha (ra)]], [[Zübeyr Bin Avvam|Hz. Zübeyr (ra)]] ve Peygamberimizin hanımlarından [[Aişe|Hz. Aişe (ra)]] arasında bir içtihad farklılığı neticesinde vuku bulan ve Hz. Ali'nin (ra) ordusunun kazanıp Hz. Talha (ra) ve Hz. Zübeyr'in (ra) şehid edilmeleri ve Hz. Aişe'nin (ra) [[Medine-i Münevvere|Medine]]'ye gönderilmesiyle sonuçlanan bir savaştır.
 +
 
 +
<div style="font-size:120%; color:Red;">'''Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği'''</div>
 +
 
 +
Hem ölmüş insanları zemmetmek, hiç lüzumu yok. Onlar dâr-ı âhirete, mahall-i cezaya gitmişler. Lüzumsuz, zararlı, onların kusurlarını beyan etmek, emrolunan muhabbet-i Âl-i Beyt'in muktezası değildir ve lâzım da değildir diye Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat, sahabeler zamanındaki fitnelerden bahis açmayı men'etmişler. Çünkü '''Vakıa-i Cemel''''de Aşere-i Mübeşşere'den Zübeyr ve Talha ve Âişe-i Sıddıka (r.anhüm) bulunmasıyla Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat o harbi içtihad neticesi deyip; Hazret-i Ali (ra) haklı, öteki taraf haksız fakat içtihad neticesi olduğu cihetle affedilir. Hem Vehhabîlik damarı hem müfrit Râfızîlerin mezhepleri İslâmiyet'e zarar vermesin diye Sıffîn Harbi'ndeki bâğîlerden de bahis açmayı zararlı görüyorlar.
 +
 
 +
([[Risale:Üçüncü_Kısım_Mektuplar_(Emirdağ-1)#2. Parça|Emirdağ Lahikası-1]])
 +
 
 +
[[Cemel Vak'ası|''Maddenin tamamını oku...'']]
 +
----
 +
<div style="font-size:150%; color:Green;">'''Günün Nesne Maddesi'''</div>
 +
'''Kedi''' küçük, tipik olarak tüylü, evcilleştirilmiş etobur bir memeli hayvandır. İnsanlara arkadaşlığı ve fare gibi zararlıları yakalamasıyla bilinir. 70'den fazla kedi ırkı vardır. Evde beslenmesi dinen caiz olup eti yenmeyen hayvanlardan sadece kedinin salyası ve (yemek) artığı temiz kabul edilmiştir.
 +
 
 +
<div style="font-size:120%; color:Red;">'''Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği'''</div>
 +
 
 +
İşte şu numuneler gibi çok şeyler var ve bereket-i İlahiyenin çok cihetleri var. Bu köy halkı çoğunu bilirler. Fakat sakın bunları fahir için zikrediyorum zannetmeyiniz, belki mecbur oldum. Hem benim için iyiliğe bir medar olduğunu düşünmeyiniz. Bu bereketler, ya yanıma gelen hâlis dostlarıma ihsandır veya hizmet-i Kur’aniyeye bir ikramdır veya iktisadın bereketli bir menfaatidir veyahut “Yâ Rahîm, Yâ Rahîm” ile zikreden ve yanımda bulunan dört '''kedi'''nin rızıklarıdır ki bereket suretinde gelir, ben de ondan istifade ederim. Evet, hazîn mır mırlarını dikkatle dinlesen “Yâ Rahîm, Yâ Rahîm” çektiklerini anlarsın.
 +
 
 +
([[Risale:16. Mektup#Dördüncü Nokta|Mektubat, 16. Mektup, 4. Nokta, 4. Numune]])
 +
 
 +
[[Kedi|''Maddenin tamamını oku...'']]
 +
----
 +
<div style="font-size:150%; color:Green;">'''Günün Eser Maddesi'''</div>
 +
'''Risale-i Hamidiye''' [[Hüseyin-i Cisri]] tarafından telif edilen, adını [[II. Abdülhamid]]’e ithaf edilmesinden alan, yine II. Abdülhamid'in emriyle [[Manastırlı İsmail Hakkı]] tarafından Türkçeye tercüme edilip neşredilen bir eserdir.
 +
 
 +
<div style="font-size:120%; color:Red;">'''Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği'''</div>
 +
 
 +
Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-ü mukaddeseden, pek çok tahrifata maruz oldukları halde, şu zamanda dahi Hüseyin-i Cisrî gibi bir muhakkik, nübüvvet-i Ahmediyeye (asm) dair yüz on dört işarî beşaretleri çıkarıp “'''Risale-i Hamîdiye'''”de göstermiştir.
 +
 
 +
([[Risale:31. Söz#Üçüncü Esas|Sözler, 31. Söz, 3. Esas]])
 +
 
 +
[[Risale-i Hamidiye|''Maddenin tamamını oku...'']]
 +
----
 +
-->
 +
==Nurpedia'da neler yapabilirsiniz==
 +
 
 +
* Kur'an, hadis ve evradı mealleriyle beraber okuyabilirsiniz: [[Kuran:Kur'an|Kur'an]] &bull; [[Risale:33 Hadis|33 Hadis]] &bull; [[Risale:Hizb-i Azam-ı Kur'anî|Hizb-ül Kur'an]] &bull; [[Risale:Hizb-ül Hakaik|Hizb-ül Hakâik]] &bull; [[Risale:Cevşen-ül Kebir|Cevşen]] &bull; [[Risale:Celcelutiye|Celcelutiye]] &bull; [[Risale:Namaz Tesbihatı|Namaz Tesbihatı]] &bull; [[Risale:Tefekkürname|Tefekkürname]] &bull; [[Risale:Hizb'ül Ekber-in Nuri|Hizb'ül Ekber-in Nûrî]] &bull; [[Risale:Arabi Münacat Risalesi|Arapça Münâcât]] &bull; [[Risale:Arabi El-Hüccet-üz Zehra Risalesi|Arapça El-Hüccet-üz Zehrâ]] &bull; [[Risale:Hizb-ül Mesnevi-ül Arabi|Arapça Hizb-ül Mesnevî]] &bull; [[Risale:Ettefekkür-ul İmaniyyür Refi'|Ettefekkür-ul İmaniyyür Refi']] &bull; [[Risale:Ercuze|Ercuze]] &bull; [[Risale:Kenzü'l-Arş|Kenzü'l-Arş Duası]] &bull; [[Risale:Dua Ayetleri|Dua Ayetleri]] &bull; [[Risale:Evrad|Tüm Evrad]]
 +
* Risale-i Nur'un istediğiniz kısmını okuyabilirsiniz: [[Risale:Sözler|Sözler]] &bull; [[Risale:Mektubat|Mektubat]] &bull; [[Risale:Lem'alar|Lem'alar]] &bull; [[Risale:Şualar|Şuâlar]] &bull; [[Risale:Tarihçe-i Hayat|Tarihçe-i Hayat]] &bull; [[Risale:İşarat-ül İ'caz|İşarat-ül İ'caz]] &bull; [[Risale:Mesnevi-i Nuriye|Mesnevi-i Nuriye]] &bull; [[Risale:Asâ-yı Musa|Asâ-yı Musa]] &bull; [[Risale:Barla Lahikası|Barla Lahikası]] &bull; [[Risale:Kastamonu Lahikası|Kastamonu Lahikası]] &bull; [[Risale:Emirdağ Lahikası-1|Emirdağ Lahikası-1]] &bull; [[Risale:Emirdağ Lahikası-2|Emirdağ Lahikası-2]] &bull; [[Risale:Sikke-i Tasdik-i Gaybi|Sikke-i Tasdik-i Gaybi]] &bull; [[Risale:Risale-i Nur|Tüm Risaleler]]
 +
* [[Özel:HesapOluştur|Kullanıcı]] olarak kaydolduğunuzda yalnızca maddeleri okuyabilirsiniz. Yazar olarak katkı sağlamak istiyorsanız öncelikle [[Nurpedia:S%C4%B1k%C3%A7a_Sorulan_Sorular|Sıkça Sorulan Sorular]], [[Nurpedia:Genel_Prensipler|Genel Prensipler]], [[Nurpedia:Nurpedia |Nurpedia Nedir]] ve [[Nurpedia:Yard%C4%B1m|Yardım]] sayfalarını inceleyin. Site şartları çerçevesinde katkı sağlayabileceğinizi düşünüyorsanız [[Özel:HesapOluştur|kaydolup]] tercihen e-posta adresinizi doğruladıktan sonra lütfen nurpedia@gmail.com adresine bir e-posta göndererek kendinizi tanıtın ve bu isteğinizi iletin.
 +
 
 +
Arama yapmak için lütfen sağ üstteki arama kutusunu kullanın.

09.18, 19 Eylül 2021 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
Kullanıcıların katkılarıyla büyüyen ve İman ve İslam hakikatlerine dair bir Nur ansiklopedisi olan
Toplam Türkçe madde sayısı: 2.804
Kur'anEsmaRisaleŞahısYerHadiseMefhumEserNesne

“Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin her birisine, meselâ Kur'an kelâmullah olduğuna ve i'cazî nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı bürhanlar cem'edilse ve hâkeza.. mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir şerh olabilir.

(Barla Lahikası)

Nurpedia'da neler yapabilirsiniz[düzenle]

Arama yapmak için lütfen sağ üstteki arama kutusunu kullanın.