Risale:Delail-in Nur (Hizb-ül Hakaik)

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Kısım: Evrâd-ı KudsiyyeHizb-ül HakaikSekîne: Sonraki Kısım

Delâil-in Nur

ﺩَﻟﺎَﺋِﻞُ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

1. Kısım[düzenle]

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَ ﻣَﻠَٓﺌِﻜَﺘَﻪُ ﻳُﺼَﻠُّﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰِّ ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﺻَﻠُّﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠِّﻤُﻮﺍ ﺗَﺴْﻠِﻴﻤًﺎ ﻟَﺒَّﻴْﻚَ

2. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻝِ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠﺎَﺓً ﺗُﻨْﺠِﻴﻨَﺎ ﺑِﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﻫْﻮَﺍﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻓَﺎﺕِ ﻭَ ﺗَﻘْﻀِﻰ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﻬَﺎ ﺟَﻤِﻴﻊَ ﺍﻟْﺤَﺎﺟَﺎﺕِ ﻭَ ﺗُﻄَﻬِّﺮُﻧَﺎ ﺑِﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟﺴَّﻴِّﺌَﺎﺕِ ﻭَ ﺗَﺮْﻓَﻌُﻨَﺎ ﺑِﻬَﺎ ﻋِﻨْﺪَﻙَ ﺍَﻋْﻠَﻰ ﺍﻟﺪَّﺭَﺟَﺎﺕِ ﻭَ ﺗُﺒَﻠِّﻐُﻨَﺎ ﺑِﻬَٓﺎ ﺍَﻗْﺼَﻰ ﺍﻟْﻐَﺎﻳَﺎﺕِ ﻣِﻦْ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮَﺍﺕِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﻭَ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﻤَﻤَﺎﺕِ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺐَ ﺍﻟﺪَّﻋَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

3. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻛُﻞَّ ﻣَﺎ ﺍﺧْﺘَﻠَﻒَ ﺍﻟْﻤَﻠَﻮَﺍﻥِ ﻭَ ﺗَﻌَﺎﻗَﺐَ ﺍﻟْﻌَﺼْﺮَﺍﻥِ ﻭَ ﻛَﺮَّﺭَ ﺍﻟْﺠَﺪِﻳﺪَﺍﻥِ ﻭَ ﺍﺳْﺘَﻘْﺒَﻞَ ﺍﻟْﻔَﺮْﻗَﺪَﺍﻥِ ﻭَ ﺑَﻠِّﻎْ ﺭُﻭﺣَﻪُ ﻭَ ﺍَﺭْﻭَﺍﺡَ ﺍَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺘِﻪِ ﻣِﻨَّﺎ ﺍﻟﺘَّﺤِﻴَّﺔَ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡَ ﻭَ ﺍﺭْﺣَﻢْ ﻭَ ﺑَﺎﺭِﻙْ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﺍِﻟَﻰ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟْﺤَﺸْﺮِ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﺮَﺍﺭِ ﴿٣﴾ ﻭَ ﺍﻏْﻔِﺮْﻟَﻨَﺎ ﻭَ ﺍﺭْﺣَﻤْﻨَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﻄُﻒْ ﺑِﻨَﺎ ﻳَٓﺎ ﺍِﻟَﻬَﻨَﺎ ﺑِﻜُﻞِّ ﺻَﻠﺎَﺓٍ ﻣِﻨْﻬَﺎ

4. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺑَﺤْﺮِ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭِﻙَ ﻭَ ﻣَﻌْﺪَﻥِ ﺍَﺳْﺮَﺍﺭِﻙَ ﻭَ ﻋَﻴْﻦِ ﻋِﻨَﺎﻳَﺘِﻚَ ﻭَ ﺷَﻤْﺲِ ﻫِﺪَﺍﻳَﺘِﻚَ ﻭَ ﻋَﺮُﻭﺱِ ﻣَﻤْﻠَﻜَﺘِﻚَ ﻭَ ﺍِﻣَﺎﻡِ ﺣَﻀْﺮَﺗِﻚَ ﻭَ ﺧَﻴْﺮِ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻭَ ﺍَﺣَﺐِّ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻋَﺒْﺪِﻙَ ﻭَ ﺣَﺒِﻴﺒِﻚَ ﻭَ ﺭَﺳُﻮﻟِﻚَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰِّ ﺍﻟْﺎُﻣِّﻰِّ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﺘَﻤْﺖَ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒِﻴَٓﺎﺀَ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺳَٓﺎﺋِﺮِ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒِﻴَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِٓ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻘَﺮَّﺑِﻴﻦَ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻋِﺒَﺎﺩِﻙَ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ ﻣِﻦْ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟْﺎَﺭَﺿِﻴﻦَ ﺭِﺿْﻮَﺍﻥُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَ ﻋَﻠَﻴْﻨَٓﺎ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

5. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﺟْﻌَﻞْ ﺍَﻓْﻀَﻞَ ﺻَﻠَﻮَﺍﺗِﻚَ ﺍَﺑَﺪًﺍ ﻭَ ﺍَﻧْﻤَﻰ ﺑَﺮَﻛَﺎﺗِﻚَ ﺳَﺮْﻣَﺪًﺍ ﻭَ ﺍَﺯْﻛَﻰ ﺗَﺤِﻴَّﺎﺗِﻚَ ﻓَﻀْﻠﺎً ﻭَ ﻋَﺪَﺩًﺍ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﺷْﺮَﻑِ ﺍﻟْﺨَﻠﺎَٓﺋِﻖِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﻣَﺠْﻤَﻊِ ﺍﻟْﺤَﻘَٓﺎﺋِﻖِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﻃُﻮﺭِ ﺍﻟﺘَّﺠَﻠِّﻴَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﻣَﻬْﺒَﻂِ ﺍﻟْﺎَﺳْﺮَﺍﺭِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﻋَﺮُﻭﺱِ ﺍﻟْﻤَﻤْﻠَﻜَﺔِ ﺍﻟﺮَّﺑَّﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَﺍﺳِﻄَﺔِ ﻋِﻘْﺪِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻦَ ﻭَ ﻣُﻘَﺪَّﻡِ ﺟَﻴْﺶِ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ﻭَ ﻗَٓﺎﺋِﺪِ ﺭَﻛْﺐِ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒِﻴَٓﺎﺀِ ﺍﻟْﻤُﻜَﺮَّﻣِﻴﻦَ ﻭَ ﺍَﻓْﻀَﻞِ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ﺣَﺎﻣِﻞِ ﻟِﻮَٓﺍﺀِ ﺍﻟْﻌِﺰِّ ﺍﻟْﺎَﻋْﻠَﻰ ﻭَ ﻣَﺎﻟِﻚِ ﺍَﺯِﻣَّﺔِ ﺍﻟْﻤَﺠْﺪِ ﺍﻟْﺎَﺳْﻨَﻰ ﺷَﺎﻫِﺪِ ﺍَﺳْﺮَﺍﺭِ ﺍﻟْﺎَﺯَﻝِ ﻭَ ﻣُﺸَﺎﻫِﺪِ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭِ ﺍﻟﺴَّﻮَﺍﺑِﻖِ ﺍﻟْﺎُﻭَﻝِ ﻭَ ﺗَﺮْﺟَﻤَﺎﻥِ ﻟِﺴَﺎﻥِ ﺍﻟْﻘِﺪَﻡِ ﻭَ ﻣَﻨْﺒَﻊِ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﻠْﻢِ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﻜَﻢِ ﻭَ ﻣَﻈْﻬَﺮِ ﺳِﺮِّ ﺍﻟْﺠُﻮﺩِ ﺍﻟْﺠُﺰْﺋِﻰِّ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﻠِّﻰِّ ﻭَ ﺍِﻧْﺴَﺎﻥِ ﻋَﻴْﻦِ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺩِ ﺍﻟْﻌُﻠْﻮِﻯِّ ﻭَ ﺍﻟﺴُّﻔْﻠِﻰِّ ﺭُﻭﺡِ ﺟَﺴَﺪِ ﺍﻟْﻜَﻮْﻧَﻴْﻦِ ﻭَ ﻋَﻴْﻦِ ﺣَﻴَﺎﺓِ ﺍﻟﺪَّﺍﺭَﻳْﻦِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺤَﻘِّﻖِ ﺑِﺎَﻋْﻠَﻰ ﺭُﺗَﺐِ ﺍﻟْﻌُﺒُﻮﺩِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺘَﺨَﻠِّﻖِ ﺑِﺎَﺧْﻠﺎَﻕِ ﺍﻟْﻤَﻘَﺎﻣَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎِﺻْﻄِﻔَٓﺎﺋِﻴَّﺔِ ﺍﻟْﺨَﻠِﻴﻞِ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺒِﻴﺐِ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻡِ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻤُﻄَّﻠِﺐِ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺳَٓﺎﺋِﺮِ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒِﻴَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِٓ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻘَﺮَّﺑِﻴﻦَ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻋِﺒَﺎﺩِﻙَ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ ﻣِﻦْ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟْﺎَﺭَﺿِﻴﻦَ ﺭِﺿْﻮَﺍﻥُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَ ﻋَﻠَﻴْﻨَٓﺎ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﺗَﺴْﻠِﻴﻤًﺎ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﻛُﻠَّﻤَﺎ ﺫَﻛَﺮَﻙَ ﺍﻟﺬَّﺍﻛِﺮُﻭﻥَ ﻭَ ﻏَﻔَﻞَ ﻋَﻦْ ﺫِﻛْﺮِﻙَ ﺍﻟْﻐَﺎﻓِﻠُﻮﻥَ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﻃَﺮْﻓَﺔِ ﻋَﻴْﻦٍ ﺍَﻟْﻒُ ﺍَﻟْﻒِ ﺻَﻠﺎَﺓٍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻡٍ ﻭَ ﺍﻏْﻔِﺮْﻟَﻨَﺎ ﻭَ ﺍﺭْﺣَﻤْﻨَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﻄُﻒْ ﺑِﻨَﺎ ﻳَٓﺎ ﺍِﻟَﻬَﻨَﺎ ﺑِﻜُﻞِّ ﺻَﻠﺎَﺓٍ ﻣِﻨْﻬَﺎ

6. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺷَﺠَﺮَﺓِ ﺍﻟْﺎَﺻْﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭَﺍﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﻟَﻤْﻌَﺔِ ﺍﻟْﻘَﺒْﻀَﺔِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍَﻓْﻀَﻞِ ﺍﻟْﺨَﻠِﻴﻘَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍَﺷْﺮَﻑِ ﺍﻟﺼُّﻮَﺭِ ﺍﻟْﺠِﺴْﻤَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﻣَﻨْﺒَﻊِ ﺍﻟْﺎَﺳْﺮَﺍﺭِ ﺍﻟﺮَّﺑَّﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺧَﺰَٓﺍﺋِﻦِ ﺍﻟْﻌُﻠُﻮﻡِ ﺍﻟْﺎِﺻْﻄِﻔَٓﺎﺋِﻴَّﺔِ ﺻَﺎﺣِﺐِ ﺍﻟْﻘَﺒْﻀَﺔِ ﺍﻟْﺎَﺻْﻠِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻬْﺠَﺔِ ﺍﻟﺴَّﻨِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺮُّﺗْﺒَﺔِ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴَّﺔِ ﻣَﻦْ ﺍِﻧْﺪَﺭَﺟَﺖِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴُّﻮﻥَ ﺗَﺤْﺖَ ﻟِﻮَٓﺍﺋِﻪِ ﻓَﻬُﻢْ ﻣِﻨْﻪُ ﻭَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻭَ ﺻَﻞِّ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻋَﺪَﺩَ ﻣَﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖَ ﻭَ ﺭَﺯَﻗْﺖَ ﻭَ ﺍَﻣَﺖَّ ﻭَ ﺍَﺣْﻴَﻴْﺖَ ﺍِﻟَﻰ ﻳَﻮْﻡٍ ﺗَﺒْﻌَﺚُ ﻣَﻦْ ﺍَﻓْﻨَﻴْﺖَ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﺗَﺴْﻠِﻴﻤًﺎ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

7. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺬَّﺍﺕِ ﺍﻟْﻤُﺤَﻤَّﺪِﻳَّﺔِ ﺍﻟﻠَّﻄِﻴﻔَﺔِ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪِﻳَّﺔِ ﺷَﻤْﺲِ ﺳَﻤَٓﺎﺀِ ﺍﻟْﺎَﺳْﺮَﺍﺭِ ﻭَ ﻣَﻈْﻬَﺮِ ﺍﻟْﺎَﻧْﻮَﺍﺭِ ﻭَ ﻣَﺮْﻛَﺰِ ﻣَﺪَﺍﺭِ ﺍﻟْﺠَﻠﺎَﻝِ ﻭَ ﻗُﻄْﺐِ ﻓَﻠَﻚِ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻝِ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺑِﺴِﺮِّﻩِ ﻟَﺪَﻳْﻚَ ﻭَ ﺑِﺴَﻴْﺮِﻩِٓ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺍَﻣِﻦْ ﺧَﻮْﻓِﻰ ﻭَ ﺍَﻗِﻞْ ﻋُﺜْﺮَﺗِﻰ ﻭَ ﺍَﺫْﻫِﺐْ ﺣُﺰْﻧِﻰ ﻭَ ﺣِﺮْﺻِﻰ ﻭَ ﻛُﻦْ ﻟِﻰ ﻭَ ﺧُﺬْﻧِٓﻰ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻣِﻨِّﻰ ﻭَ ﺍﺭْﺯُﻗْﻨِﻰ ﺍﻟْﻔَﻨَٓﺎﺀَ ﻋَﻨِّﻰ ﻭَ ﻟﺎَ ﺗَﺠْﻌَﻠْﻨِﻰ ﻣَﻔْﺘُﻮﻧًﺎ ﺑِﻨَﻔْﺴِﻰ ﻣَﺤْﺠُﻮﺑًﺎ ﺑِﺤِﺴِّﻰ ﻭَ ﺍﻛْﺸِﻒْ ﻟِﻰ ﻋَﻦْ ﻛُﻞِّ ﺳِﺮٍّ ﻣَﻜْﺘُﻮﻡٍ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﻳَﺎ ﻗَﻴُّﻮﻡُ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﻳَﺎ ﻗَﻴُّﻮﻡُ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﻳَﺎ ﻗَﻴُّﻮﻡُ ﴿٣﴾

8. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﺍَﻓْﻀَﻞَ ﻭَ ﺍَﺟْﻤَﻞَ ﻭَ ﺍَﻧْﺒَﻞَ ﻭَ ﺍَﻇْﻬَﺮَ ﻭَ ﺍَﻃْﻬَﺮَ ﻭَ ﺍَﺣْﺴَﻦَ ﻭَ ﺍَﺑَﺮَّ ﻭَ ﺍَﻛْﺮَﻡَ ﻭَ ﺍَﻋَﺰَّ ﻭَ ﺍَﻋْﻈَﻢَ ﻭَ ﺍَﺷْﺮَﻑَ ﻭَ ﺍَﻋْﻠَﻰ ﻭَ ﺍَﺯْﻛَﻰ ﻭَ ﺍَﺑْﺮَﻙَ ﻭَ ﺍَﻟْﻄَﻒَ ﺻَﻠَﻮَﺍﺗِﻚَ ﻭَ ﺍَﻭْﻓَﻰ ﻭَ ﺍَﻛْﺜَﺮَ ﻭَ ﺍَﺯْﻳَﺪَ ﻭَ ﺍَﺭْﻗَﻰ ﻭَ ﺍَﺭْﻓَﻊَ ﻭَ ﺍَﺩْﻭَﻡَ ﺳَﻠﺎَﻣِﻚَ ﺻَﻠﺎَﺓً ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻭَ ﺭِﺿْﻮَﺍﻧًﺎ ﻭَ ﻋَﻔْﻮًﺍ ﻭَ ﻏُﻔْﺮَﺍﻧًﺎ ﺗَﻤْﺘَﺪُّ ﻭَ ﺗَﺰِﻳﺪُ ﺑِﻮَﺍﺑِﻞِ ﺳَﺤَٓﺎﺋِﺐِ ﻣَﻮَﺍﻫِﺐِ ﺟُﻮﺩِﻙَ ﻭَ ﻛَﺮَﻣِﻚَ ﻭَ ﺗَﻨْﻤُﻮﺍ ﻭَ ﺗَﺰْﻛُﻮﺍ ﺑِﻨَﻔَٓﺎﺋِﺲِ ﺷَﺮَٓﺍﺋِﻒِ ﻟَﻄَٓﺎﺋِﻒِ ﺟُﻮﺩِﻙَ ﻭَ ﻣِﻨَﻨِﻚَ ﺍَﺯَﻟِﻴَّﺔً ﺑِﺎَﺯَﻟِﻴَّﺘِﻚَ ﻟﺎَ ﺗَﺰُﻭﻝُ ﺍَﺑَﺪِﻳَّﺔً ﺑِﺎَﺑَﺪِﻳَّﺘِﻚَ ﻟﺎَ ﺗَﺤُﻮﻝُ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪِﻙَ ﻭَ ﺣَﺒِﻴﺒِﻚَ ﻭَ ﺭَﺳُﻮﻟِﻚَ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺧَﻴْﺮِ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟْﺒَﺎﻫِﺮِ ﺍﻟﻠﺎَّﻣِﻊِ ﻭَ ﺍﻟْﺒُﺮْﻫَﺎﻥِ ﺍﻟﻈَّﺎﻫِﺮِ ﺍﻟْﻘَﺎﻃِﻊِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺍﻟﺬَّﺍﺧِﺮِ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟْﻐَﺎﻣِﺮِ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟﺰَّﺍﻫِﺮِ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﻠﺎَﻝِ ﺍﻟْﻘَﺎﻫِﺮِ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﻔَﺎﺧِﺮِ ﺻَﻠﺎَﺗَﻚَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﺻَﻠَّﻴْﺖَ ﺑِﻌَﻈَﻤَﺔِ ﺫَﺍﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺻَﻠﺎَﺓً ﺗَﻐْﻔِﺮُ ﺑِﻬَﺎ ﺫُﻧُﻮﺑَﻨَﺎ ﻭَ ﺗَﺸْﺮَﺡُ ﺑِﻬَﺎ ﺻُﺪُﻭﺭَﻧَﺎ ﻭَ ﺗُﻄَﻬِّﺮُ ﺑِﻬَﺎ ﻗُﻠُﻮﺑَﻨَﺎ ﻭَ ﺗُﺮَﻭِّﺡُ ﺑِﻬَٓﺎ ﺍَﺭْﻭَﺍﺣَﻨَﺎ ﻭَ ﺗُﻘَﺪِّﺱُ ﺑِﻬَٓﺎ ﺍَﺳْﺮَﺍﺭَﻧَﺎ ﻭَ ﺗُﻨَﺰِّﻩُ ﺑِﻬَﺎ ﺧَﻮَﺍﻃِﺮَﻧَﺎ ﻭَ ﺍَﻓْﻜَﺎﺭَﻧَﺎ ﻭَ ﺗُﺼَﻔِّﻰ ﺑِﻬَﺎ ﻛُﺪُﻭﺭَﺍﺕِ ﻣَﺎ ﻓِٓﻰ ﺍَﺳْﺮَﺍﺭِﻧَﺎ ﻭَ ﺗَﺸْﻔِﻰ ﺑِﻬَٓﺎ ﺍَﻣْﺮَﺍﺿَﻨَﺎ ﻭَ ﺗَﻔْﺘَﺢُ ﺑِﻬَٓﺎ ﺍَﻗْﻔَﺎﻝَ ﻗُﻠُﻮﺑِﻨَﺎ ﺑِﻨُﻮﺭِ ﺍﻟْﻔَﺘْﺢِ ﺍﻟْﻤُﺒِﻴﻦِ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ﻭَ ﻳَٓﺎ ﺍَﻛْﺮَﻡَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻣِﻴﻦَ ﻧَﺴْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭِ ﺻَﻠَﻮَﺍﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺣَﺒِﻴﺒِﻚَ ﺭِﺿْﻮَﺍﻧَﻚَ ﻭَ ﻏُﻔْﺮَﺍﻧَﻚَ ﻭَ ﺟَﻨَّﺘَﻚَ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﺘِﻘَﺎﻣَﺔَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺼِّﺮَﺍﻁِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘِﻴﻢِ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

9. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻣِﻨْﻪُ ﺍﻧْﺸَﻘَّﺖِ ﺍﻟْﺎَﺳْﺮَﺍﺭُ ﻭَ ﺍﻧْﻔَﻠَﻘَﺖِ ﺍﻟْﺎَﻧْﻮَﺍﺭُ ﻭَ ﻓِﻴﻪِ ﺍﺭْﺗَﻘَﺖِ ﺍﻟْﺤَﻘَٓﺎﺋِﻖُ ﻭَ ﺗَﻨَﺰَّﻟَﺖْ ﻋُﻠُﻮﻡُ ﺍَﺩَﻡَ ﻓَﺎَﻋْﺠَﺰَ ﺍﻟْﺨَﻠﺎَٓﺋِﻖَ ﻭَ ﻟَﻪُ ﺗَﻀَٓﺎﺋَﻠَﺖِ ﺍﻟْﻔُﻬُﻮﻡُ ﻓَﻠَﻢْ ﻳُﺪْﺭِﻛْﻪُ ﻣِﻨَّﺎ ﺳَﺎﺑِﻖٌ ﻭَ ﻟﺎَ ﻟﺎَﺣِﻖٌ ﻓَﺮِﻳَﺎﺽُ ﺍﻟْﻤَﻠَﻜُﻮﺕِ ﺑِﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ﺟَﻤَﺎﻟِﻪِ ﻣُﻮﻧِﻘَﺔٌ ﻭَ ﺣِﻴَﺎﺽُ ﺍﻟْﺠَﺒَﺮُﻭﺕِ ﺑِﻔَﻴْﺾِ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭِﻩِ ﻣُﺘَﺪَﻓِّﻘَﺔٌ ﻭَ ﻟﺎَ ﺷَﻰْﺀَ ﺍِﻟﺎَّ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺑِﻪِ ﻣَﻨُﻮﻁٌ ﺍِﺫْ ﻟَﻮْﻟﺎَ ﺍﻟْﻮَﺍﺳِﻄَﺔُ ﻟَﺬَﻫَﺐَ ﻛَﻤَﺎ ﻗِﻴﻞَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺳُﻮﻁُ ﺻَﻠﺎَﺓً ﺗَﻠِﻴﻖُ ﺑِﻚَ ﻣِﻨْﻚَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻛَﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﺍَﻫْﻠُﻪُ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍِﻧَّﻪُ ﺳِﺮُّﻙَ ﺍﻟْﺠَﺎﻣِﻊُ ﺍﻟﺪَّٓﺍﻝُّ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻭَ ﺣِﺠَﺎﺑُﻚَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢُ ﺍﻟْﻘَٓﺎﺋِﻢُ ﻟَﻚَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻳْﻚَ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍَﻟْﺤِﻘْﻨِﻰ ﺑِﻨَﺴَﺒِﻪِ ﻭَ ﺣَﻘِّﻘْﻨِﻰ ﺑِﺤَﺴَﺒِﻪِ ﻭَ ﻋَﺮِّﻓْﻨِٓﻰ ﺍِﻳَّﺎﻩُ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔً ﺍَﺳْﻠَﻢُ ﺑِﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻣَﻮَﺍﺭِﺩِ ﺍﻟْﺠَﻬْﻞِ ﻭَ ﺍَﻛْﺮَﻉُ ﺑِﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻣَﻮَﺍﺭِﺩِ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ ﻭَﺍﺣْﻤِﻠْﻨِﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِٓ ﺍِﻟَﻰ ﺣَﻀْﺮَﺗِﻚَ ﺣَﻤْﻠﺎً ﻣَﺤْﻔُﻮﻓًﺎ ﺑِﻨُﺼْﺮَﺗِﻚَ ﻭَ ﺍﻗْﺬِﻑْ ﺑِﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻞِ ﻓَﺎَﺩْﻣَﻐَﻪُ ﻭَ ﺯُﺝَّ ﺑِﻰ ﻓِﻰ ﺑِﺤَﺎﺭِ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺍَﻏْﺮِﻗْﻨِﻰ ﻓِﻰ ﻋَﻴْﻦِ ﺑَﺤْﺮِ ﺍﻟْﻮَﺣْﺪَﺓِ ﺣَﺘَّﻰ ﻟﺎَٓ ﺍَﺭَﻯ ﻭَ ﻟﺎَٓ ﺍَﺳْﻤَﻊَ ﻭَ ﻟﺎَٓ ﺍَﺟِﺪَ ﻭَ ﻟﺎَٓ ﺍُﺣِﺲَّ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﻬَﺎ ﻭَ ﺍﺟْﻌَﻞِ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﻟْﺤِﺠَﺎﺏَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢَ ﺣَﻴَﺎﺓَ ﺭُﻭﺣِﻰ ﻭَ ﺭُﻭﺣَﻪُ ﺳِﺮَّ ﺣَﻘِﻴﻘَﺘِﻰ ﻭَ ﺣَﻘِﻴﻘَﺘَﻪُ ﺟَﺎﻣِﻊَ ﻋَﻮَﺍﻟِﻤِﻰ ﺑِﺘَﺤْﻘِﻴﻖِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻝِ ﻳَٓﺎ ﺍَﻭَّﻝُ ﻳَٓﺎ ﺍَﺧِﺮُ ﻳَﺎ ﻇَﺎﻫِﺮُ ﻳَﺎ ﺑَﺎﻃِﻦُ ﺍِﺳْﻤَﻊْ ﻧِﺪَٓﺍﺋِﻰ ﺑِﻤَﺎ ﺳَﻤِﻌْﺖَ ﺑِﻪِ ﻧِﺪَٓﺍﺀَ ﻋَﺒْﺪِﻙَ ﺯَﻛَﺮِﻳَّﺎ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﻭَ ﺍﻧْﺼُﺮْﻧِﻰ ﺑِﻚَ ﻟَﻚَ ﻭَ ﺍَﻳِّﺪْﻧِﻰ ﺑِﻚَ ﻟَﻚَ ﻭَ ﺍﺟْﻤَﻊْ ﺑَﻴْﻨِﻰ ﻭَ ﺑَﻴْﻨَﻚَ ﻭَ ﺣُﻞْ ﺑَﻴْﻨِﻰ ﻭَ ﺑَﻴْﻦَ ﻏَﻴْﺮِﻙَ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻓَﺮَﺽَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﻟَﺮَٓﺍﺩُّﻙَ ﺍِﻟَﻰ ﻣَﻌَﺎﺩٍ ﺭَﺑَّﻨَٓﺎ ﺍَﺗِﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻭَ ﻫَﻴِّﺊْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺍَﻣْﺮِﻧَﺎ ﺭَﺷَﺪًﺍ ﺍِﺟْﻌَﻞْ ﻟِﻰ ﻣِﻦْ ﺍَﻣْﺮِﻯ ﻓَﺮَﺟًﺎ ﻭَ ﻣَﺨْﺮَﺟًﺎ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَ ﻣَﻠَٓﺌِﻜَﺘَﻪُ ﻳُﺼَﻠُّﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰِّ ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﺻَﻠُّﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠِّﻤُﻮﺍ ﺗَﺴْﻠِﻴﻤًﺎ ﺻَﻠَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣُﻪُ ﻭَ ﺗَﺤِﻴَّﺘُﻪُ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ ﻭَ ﺑَﺮَﻛَﺎﺗُﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﺒْﺪِﻙَ ﻭَ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﻭَ ﺣَﺒِﻴﺒِﻚَ ﻭَ ﺭَﺳُﻮﻟِﻚَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰِّ ﺍﻟْﺎُﻣِّﻰِّ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﻋَﺪَﺩَ ﺍﻟﺸَّﻔْﻊِ ﻭَ ﺍﻟْﻮَﺗْﺮِ ﻭَ ﻋَﺪَﺩَ ﻛَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺘَّٓﺎﻣَّﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺒَﺎﺭَﻛَﺎﺕِ

10. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﺟْﻌَﻞْ ﺍَﻓْﻀَﻞَ ﺻَﻠَﻮَﺍﺗِﻚَ ﻭَ ﺍَﻛْﻤَﻞَ ﺗَﺤِﻴَّﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺍَﺟْﻤَﻞَ ﺗَﺴْﻠِﻴﻤَﺎﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻔَﺎﺗِﺢِ ﻟﻠِﻨُّﺒُﻮَّﺓِ ﻭَ ﺧَﺎﺗَﻤِﻬَﺎ ﺷَﻤْﺲِ ﺳَﻤَٓﺎﺀِ ﺍﻟﺮِّﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟْﺎَﻧْﻮَﺭِ ﻭَ ﺍﻟﺴِّﺮِّ ﺍﻟْﺎَﻃْﻬَﺮِ ﺻَﺎﺣِﺐِ ﺍﻟْﺤَﻮْﺽِ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﻮْﺛَﺮِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻔَﺎﻋَﺔِ ﻓِﻰ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟْﺤَﺸْﺮِ ﺳَﻴِّﺪِ ﺳَﺎﺩَﺍﺕِ ﺍﻟْﻤَﻠَﻚِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺸَﺮِ ﺣُﺠَّﺔِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﺳُﻠْﻄَﺎﻥِ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒِﻴَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺑُﺮْﻫَﺎﻥِ ﺍﻟْﺎَﺻْﻔِﻴَٓﺎﺀِ ﺣَﺒِﻴﺐِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻭَ ﻣَﻮْﻟَﻴﻨَﺎ ﺣَﻀْﺮَﺕِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِٓ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ

11. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻃِﺐِّ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ ﻭَ ﺩَﻭَٓﺍﺋِﻬَﺎ ﻭَ ﻋَﺎﻓِﻴَﺔِ ﺍﻟْﺎَﺑْﺪَﺍﻥِ ﻭَ ﺷِﻔَٓﺎﺋِﻬَﺎ ﻭَ ﻧُﻮﺭِ ﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭِ ﻭَ ﺿِﻴَٓﺎﺋِﻬَﺎ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ

12. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﺻَﻠﺎَﺓً ﻛَﺎﻣِﻠَﺔً ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ﺗَٓﺎﻣًّﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺗَﻨْﺤَﻞُّ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻌُﻘَﺪُ ﻭَ ﺗَﻨْﻔَﺮِﺝُ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻜُﺮَﺏُ ﻭَ ﺗُﻘْﻀَﻰ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﺤَﻮَٓﺍﺋِﺞُ ﻭَ ﺗُﻨَﺎﻝُ ﺑِﻪِ ﺍﻟﺮَّﻏَٓﺎﺋِﺐُ ﻭَ ﺣُﺴْﻦُ ﺍﻟْﺨَﻮَﺍﺗِﻢِ ﻭَ ﻳُﺴْﺘَﺴْﻘَﻰ ﺍﻟْﻐَﻤَﺎﻡُ ﺑِﻮَﺟْﻬِﻪِ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻢِ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﻟَﻤْﺤَﺔٍ ﻭَ ﻧَﻔَﺲٍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻛُﻞِّ ﻣَﻌْﻠُﻮﻡٍ ﻟَﻚَ

13. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﺪَﺩَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﻋِﻠْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠﺎَﺓً ﺩَٓﺍﺋِﻤَﺔً ﺑِﺪَﻭَﺍﻡِ ﻣُﻠْﻚِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ

14. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺯَﻝِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺎَﺑَﺪِ ﻋَﺪَﺩَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﻋِﻠْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ

15. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰِّ ﺍﻟْﺎُﻣِّﻰِّ ﺍﻟْﺤَﺒِﻴﺐِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟِﻰ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﺍﻟْﺠَﺎﻩِ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ

16. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠﺎَﺓً ﺗَﻜُﻮﻥُ ﻟَﻚَ ﺭِﺿَٓﺎﺀً ﻭَ ﻟِﺤَﻘِّﻪِ ﺍَﺩَٓﺍﺀً ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ

17. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻧُﻮﺭِ ﺍﻟﺬَّﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟﺴِّﺮِّ ﺍﻟﺴَّﺎﺭِﻯ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍَﺛَﺎﺭِ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟﺼِّﻔَﺎﺕِ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﻋَﺪَﺩَ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﻋِﻠْﻤِﻚَ ﻣُﻀَﺎﻋَﻔًﺎ ﺑِﺪَﻭَﺍﻣِﻚَ

18. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﻭَ ﺑَﺎﺭِﻙْ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺣُﺮُﻭﻓَﺎﺕِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺍﻟْﻤُﺘَﻤَﺜِّﻠَﺔِ ﺑِﺎِﺫْﻥِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﻓِﻰ ﻣَﺮَﺍﻳَﺎ ﺗَﻤَﻮُّﺟَﺎﺕِ ﺍﻟْﻬَﻮَٓﺍﺀِ ﻋِﻨْﺪَ ﻗِﺮَٓﺍﺋَﺔِ ﻛَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻗَﺎﺭِﺀٍ ﻣِﻦْ ﺍَﻭَّﻝِ ﺍﻟﻨُّﺰُﻭﻝِ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﺧِﺮِ ﺍﻟﺰَّﻣَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻏْﻔِﺮْﻟَﻨَﺎ ﻭَ ﺍﺭْﺣَﻤْﻨَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﻄُﻒْ ﺑِﻨَﺎ ﻳَٓﺎ ﺍِﻟَﻬَﻨَﺎ ﺑِﻜُﻞِّ ﺻَﻠﺎَﺓٍ ﻣِﻨْﻬَﺎ

19. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﻭَ ﺑَﺎﺭِﻙْ ﻭَ ﻛَﺮِّﻡْ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻭَ ﻣَﻮْﻟَﻴﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰِّ ﺍﻟْﺎُﻣِّﻰِّ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﻭَ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟِﻪِ ﻭَ ﺫُﺭِّﻳَّﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻘَﺮَّﺑِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ ﺍَﻓْﻀَﻞَ ﺻَﻠَﻮَﺍﺕٍ ﻭَ ﺍَﺯْﻛَﻰ ﺳَﻠﺎَﻡٍ ﻭَ ﺍَﻧْﻤَﻰ ﺑَﺮَﻛَﺎﺕٍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺳُﻮَﺭِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺣُﺮُﻭﻓِﻪِ ﻭَ ﻛَﻠِﻤَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﻣَﻌَﺎﻧِﻴﻪِ ﻭَ ﺍِﺷَﺎﺭَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﺭُﻣُﻮﺯِﻩِ ﻭَ ﺩَﻟﺎَﻟﺎَﺗِﻪِ ﻭَ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍَﺟْﺰَٓﺍﺀِ ﺍﻟﺘُّﺮَﺍﺏِ ﻭَ ﻣَﻌَﺎﺩِﻧِﻬَﺎ ﻭَ ﻧَﺒَﺎﺗَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺣَﻴْﻮَﺍﻧَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺑُﺮُﻭﺝِ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻭَ ﻧُﺠُﻮﻣِﻬَﺎ ﻭَ ﺣَﺮَﻛَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﻣَﻠَٓﺌِﻜَﺘِﻬَﺎ ﻭَ ﺍﻏْﻔِﺮْﻟَﻨَﺎ ﻭَ ﺍﺭْﺣَﻤْﻨَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﻄُﻒْ ﺑِﻨَﺎ ﻳَٓﺎ ﺍِﻟَﻬَﻨَﺎ ﻳَﺎ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻘَﻨَﺎ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﻠِﻴﻖُ ﺑِﻌَﻔْﻮِﻙَ ﺑِﻜَﺮَﻣِﻚَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﻦُ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ﺑِﺤَﻖِّ ﻓُﺮْﻗَﺎﻧِﻚَ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻢِ ﻭَ ﺑِﺤُﺮْﻣَﺔِ ﺣَﺒِﻴﺒِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻡِ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﻭَ ﺑِﺤُﺮْﻣَﺔِ ﺍِﺳْﻤِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢِ ﺍِﺣْﻔَﻈْﻨِﻰ ﻭَ ﺍﺣْﻔَﻆْ ﺍِﺧْﻮَﺗِﻰ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟﻀَّﻠﺎَﻟَﺔِ ﻭَ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟﻄُّﻐْﻴَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﺣْﻔَﻈْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸُّﺒُﻬَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟﻀَّﻠﺎَﻟﺎَﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺒِﺪْﻋِﻴَّﺎﺕِ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟﺸَّﺮِّ ﻳَﺎ ﺣَﺎﻓِﻆُ ﻳَﺎ ﺣَﻔِﻴﻆُ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﺤَﺎﻓِﻈِﻴﻦَ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

20. Kısım[düzenle]

ﻳَﺎ ﻟَﻄِﻴﻔًﺎ ﺑِﺨَﻠْﻘِﻪِ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺑِﺨَﻠْﻘِﻪِ ﻳَﺎ ﺧَﺒِﻴﺮًﺍ ﺑِﺨَﻠْﻘِﻪِ ﺍُﻟْﻄُﻒْ ﺑِﻨَﺎ ﻳَﺎ ﻟَﻄِﻴﻒُ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻴﻢُ ﻳَﺎ ﺧَﺒِﻴﺮُ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻤَﺠِﻴﺪِ ﻳَﺎ ﻣُﺒْﺪِﻯُٔ ﻳَﺎ ﻣُﻌِﻴﺪُ ﻳَﺎ ﻓَﻌَّﺎﻟﺎً ﻟِﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﻨُﻮﺭِ ﻭَﺟْﻬِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻣَـﻠَﺎَ ﺍَﺭْﻛَﺎﻥَ ﻋَﺮْﺷِﻚَ ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﻘُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻗَﺪَﺭْﺕَ ﺑِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻭَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻭَﺳِﻌَﺖْ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍَﻧْﺖَ ﻳَﺎ ﻏِﻴَﺎﺙَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻐِﻴﺜِﻴﻦَ ﺍَﻏِﺜْﻨَﺎ ﻳَﺎ ﻣُﻐِﻴﺚُ ﺍَﻏِﺜْﻨَﺎ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻧَﺴْﺘَﻐِﻴﺚُ ﻭَ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَﺍﺑِﻚَ ﻧَﺴْﺘَﺠِﻴﺮُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﻭَ ﺍَﺩْﺧِﻠْﻨَﺎ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﺎَﺑْﺮَﺍﺭِ ﺑِﺸَﻔَﺎﻋَﺔِ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﺍﻟْﻤُﺨْﺘَﺎﺭِ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

21. Kısım[düzenle]

ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭَ ﺍﻟْﺎَﻧْﻮَﺍﺭِ ﻳَﺎ ﻟَﻄِﻴﻒُ ﻳَﺎ ﺳَﺘَّﺎﺭُ ﻧَﺴْﺌَﻠُﻚَ ﺍَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻰَ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻧَﺒْﺮَﺍﺱِ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒِﻴَٓﺎﺀِ ﻭَ ﻧَﻴِّﺮِ ﺍﻟْﺎَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺀِ ﻭَ ﺯِﺑَﺮْﻗَﺎﻥِ ﺍﻟْﺎَﺻْﻔِﻴَٓﺎﺀِ ﻭَ ﻳُﻮﺡِ ﺍﻟﺜَّﻘَﻠَﻴْﻦِ ﻭَ ﺿِﻴَٓﺎﺀِ ﺍﻟْﺨَﺎﻓِﻘَﻴْﻦِ ﻭَ ﺍَﻥْ ﺗَﺮْﻓَﻊَ ﻭُﺟُﻮﺩَﻧَٓﺎ ﺍِﻟَﻰ ﻓَﻠَﻚِ ﺍﻟْﻌِﺮْﻓَﺎﻥِ ﻭَ ﺍَﻥْ ﺗُﺜَﺒِّﺖَ ﺷُﻬُﻮﺩَﻧَﺎ ﻓِﻰ ﻣَﻘَﺎﻡِ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻥِ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

22. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍﻟﺴَّﺎﺑِﻖِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺎَﻧَﺎﻡِ ﻧُﻮﺭُﻩُ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﻇُﻬُﻮﺭُﻩُ ﻋَﺪَﺩَ ﻣَﻦْ ﻣَﻀَﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺒَﺮِﻳَّﺔِ ﻭَ ﻣَﻦْ ﺑَﻘِﻰَ ﻭَ ﻣَﻦْ ﺳَﻌِﺪَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻭَ ﻣَﻦْ ﺷَﻘِﻰَ ﺻَﻠﺎَﺓً ﺗَﺴْﺘَﻐْﺮِﻕُ ﺍﻟْﻌَﺪَّ ﻭَ ﺗُﺤِﻴﻂُ ﺑِﺎﻟْﺤَﺪِّ ﺻَﻠﺎَﺓً ﻟﺎَ ﻏَﺎﻳَﺔَ ﻟَﻬَﺎ ﻭَ ﻟﺎَ ﺍﻧْﺘِﻬَٓﺎﺀَ ﻭَ ﻟﺎَٓ ﺍَﻣَﺪَ ﻟَﻬَﺎ ﻭَ ﻟﺎَ ﺍﻧْﻘِﻀَٓﺎﺀَ ﺻَﻠﺎَﺗَﻚَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﺻَﻠَّﻴْﺖَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺻَﻠﺎَﺓً ﺩَٓﺍﺋِﻤَﺔً ﺑِﺪَﻭَﺍﻣِﻚَ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻣِﺜْﻞَ ﺫَﻟِﻚَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ

23. Kısım[düzenle]

ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﺍُﻧْﺰِﻝَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻔُﺮْﻗَﺎﻥُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ ﺻَﺎﺣِﺐِ ﺍﻟْﻤِﻌْﺮَﺍﺝِ ﻭَ ﻣَﺎ ﺯَﺍﻍَ ﺍﻟْﺒَﺼَﺮُ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍَﻟْﻒُ ﺍَﻟْﻒِ ﺻَﻠﺎَﺓٍ ﻭَ ﺍَﻟْﻒُ ﺍَﻟْﻒِ ﺳَﻠﺎَﻡٍ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ

ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﺑَﺸَّﺮَ ﺑِﺮِﺳَﺎﻟَﺘِﻪِ ﺍﻟﺘَّﻮْﺭَﻳﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺠِﻴﻞُ ﻭَ ﺍﻟﺰَّﺑُﻮﺭُ ﻭَ ﺍﻟﺰُّﺑُﺮُ ﻭَ ﺑَﺸَّﺮَ ﺑِﻨُﺒُﻮَّﺗِﻪِ ﺍﻟْﺎِﺭْﻫَﺎﺻَﺎﺕُ ﻭَ ﻫَﻮَﺍﺗِﻒُ ﺍﻟْﺠِﻦِّ ﻭَ ﺍَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺀُ ﺍﻟْﺎِﻧْﺲِ ﻭَ ﻛَﻮَﺍﻫِﻦُ ﺍﻟْﺒَﺸَﺮِ ﻭَ ﺳَﻜَﻨَﺖْ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲُ ﻭَ ﺍﻧْﺸَﻖَّ ﺑِﺎِﺷَﺎﺭَﺗِﻪِ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮُ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻭَ ﻣَﻮْﻟَﻴﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍَﻟْﻒُ ﺍَﻟْﻒِ ﺻَﻠﺎَﺓٍ ﻭَ ﺍَﻟْﻒُ ﺍَﻟْﻒِ ﺳَﻠﺎَﻡٍ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴﺐَ ﺍﻟﻠَّﻪِ

ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﺟَٓﺎﺋَﺖْ ﻟِﺪَﻋْﻮَﺗِﻪِ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮُ ﻭَ ﻧَﺰَﻝَ ﺳُﺮْﻋَﺔً ﺑِﺪُﻋَٓﺎﺋِﻪِ ﺍﻟْﻤَﻄَﺮُ ﻭَ ﺍَﻇَﻠَّﺘْﻪُ ﺍﻟْﻐَﻤَﺎﻣَﺔُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﺮِّ ﻭَ ﺷَﺒَﻊَ ﻣِﻦْ ﺻَﺎﻉٍ ﻣِﻦْ ﻃَﻌَﺎﻣِﻪِ ﻣِﺎَٓﺕٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺒَﺸَﺮِ ﻭَ ﻧَﺒَﻊَ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀُ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﺍَﺻَﺎﺑِﻌِﻪِ ﺛَﻠﺎَﺙَ ﻣَﺮَّﺍﺕٍ ﻛَﺎﻟْﻜَﻮْﺛَﺮِ ﻭَ ﺳَﺒَّﺢَ ﻓِﻰ ﻛَﻔَّﻴْﻪِ ﺍﻟْﺤَﺼَﺎﺓُ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﺪَﺭُ ﻭَ ﺍَﻧْﻄَﻖَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻪُ ﺍﻟﻀَّﺐَّ ﻭَ ﺍﻟﻈَّﺒْﻰَ ﻭَ ﺍﻟﺬِّﺋْﺐَ ﻭَ ﺍﻟْﺠِﺬْﻉَ ﻭَ ﺍﻟﺬِّﺭَﺍﻉَ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﻤَﻞَ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﺒَﻞَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺠَﺮَ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮَ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻭَ ﻣَﻮْﻟَﻴﻨَﺎ ﻭَ ﺷَﻔِﻴﻌِﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍَﻟْﻒُ ﺍَﻟْﻒِ ﺻَﻠﺎَﺓٍ ﻭَ ﺍَﻟْﻒُ ﺍَﻟْﻒِ ﺳَﻠﺎَﻡٍ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَٓﺎ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﻭَﺣْﻰِ ﺍﻟﻠَّﻪِ

24. Kısım[düzenle]

ﺍَﺯْ ﺩَﻡِ ﺻُﺒْﺢِ ﺍَﺯَﻝْ ﺗَﺎ ﺑَﻘِﻴَﺎﻡِ ﻋَﺮَﺻَﺎﺕْ ﺑَﺮْ ﺳَﺮُﻭ ﭘَﺎﻯِ ﺩِﻟﺎَﺭَﺍﻯِ ﻣُﺤَﻤَّﺪْ ﺻَﻠَﻮَﺍﺕِ

ﺍَﻟْﻒُ ﺍَﻟْﻒِ ﺻَﻠﺎَﺓٍ ﻭَ ﺍَﻟْﻒُ ﺍَﻟْﻒِ ﺳَﻠﺎَﻡٍ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ

ﺷِﻜَﻨَﺪْ ﺗِﻴﻎِ ﺯَﺑَﺎﻧَﻢْ ﻫَﻤَﺪَﻡْ ﺷَﺎﺥِ ﻧَﺒَﺎﺕْ ﺑَﺎﺩِ ﺑَﺮْ ﻗَﺎﻣَﺖِ ﺭَﻋْﻨَﺎﻯِ ﻣُﺤَﻤَّﺪْ ﺻَﻠَﻮَﺍﺕْ

ﺍَﻟْﻒُ ﺍَﻟْﻒِ ﺻَﻠﺎَﺓٍ ﻭَ ﺍَﻟْﻒُ ﺍَﻟْﻒِ ﺳَﻠﺎَﻡٍ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴﺐَ ﺍﻟﻠَّﻪِ

ﻓَﺮْﺽُ ﻋَﻴْﻨَﺴْﺖْ ﻣِﻰ ﺑَﮕُﻮﻳَﻢْ ﺗَﺎ ﻭَﻗْﺖِ ﻣَﻤَﺎﺕْ ﺩَﻣْﺒَﺪَﻡْ ﺑَﺮْ ﮔُﻞِ ﺭُﺧْﺴَﺎﺭِ ﻣُﺤَﻤَّﺪْ ﺻَﻠَﻮَﺍﺕْ

ﺍَﻟْﻒُ ﺍَﻟْﻒِ ﺻَﻠﺎَﺓٍ ﻭَ ﺍَﻟْﻒُ ﺍَﻟْﻒِ ﺳَﻠﺎَﻡٍ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَٓﺎ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﻭَﺣْﻰِ ﺍﻟﻠَّﻪِ

25. Kısım[düzenle]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﻭَ ﺑَﺎﺭِﻙْ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍَﻭْﺭَﺍﻕِ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﻭَ ﺍَﻣْﻮَﺍﺝِ ﺍﻟْﺒِﺤَﺎﺭِ ﻭَ ﻗَﻄَﺮَﺍﺕِ ﺍﻟْﺎَﻣْﻄَﺎﺭِ ﺍَﺷْﻬَﺪُ ﺍَﻥْ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَ ﺍَﺷْﻬَﺪُ ﺍَﻥَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢْ

26. Kısım[düzenle]

ﻣَﻮْﻟﺎَﻯَ ﺻَﻞِّ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﺩَٓﺍﺋِﻤًﺎ ﺍَﺑَﺪًﺍ ٭ ﻋَﻠَﻰ ﺣَﺒِﻴﺒِﻚَ ﺧَﻴْﺮِ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻛُﻠِّﻬِﻢِ

ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﺒِﻴﺐُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺗُﺮْﺟَﻰ ﺷَﻔَﺎﻋَﺘُﻪُ ٭ ﻟِﻜُﻞِّ ﻫَﻮْﻝٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﻫْﻮَﺍﻝِ ﻣُﻘْﺘَﺤَﻢِ

ﻭَ ﺻَﻞِّ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﻛُﻞَّ ﻳَﻮْﻡٍ ﻭَ ﺳَﺎﻋَﺔٍ ٭ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺼْﻄَﻔَﻰ ﺍﻟْﻤُﺨْﺘَﺎﺭِ ﻣَﺎ ﻧَﺴْﻤَﺔٌ ﺳَﻤَﺖْ

ﻭَ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺨْﺘَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻝِ ﻛُﻠِّﻬِﻢْ ٭ ﻛَﻌَﺪِّ ﻧَﺒَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﺍﻟﺮِّﻳﺢِ ﻣَﺎ ﺳَﺮَﺕْ

ﻭَ ﺻَﻞِّ ﺻَﻠﺎَﺓً ﺗَﻤْـﻠَﺎُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ٭ ﻛَﻮَﺑْﻞِ ﻏَﻤَﺎﻡٍ ﻣَﻊَ ﺭُﻋُﻮﺩٍ ﺗَﺠَﻠْﺠَﻠَﺖْ

ﻓَﻴَﻜْﻔِﻴﻚَ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺻَﻠَّﻰ ﺑِﻨَﻔْﺴِﻪِ ٭ ﻭَ ﺍَﻣْﻠﺎَﻛَﻪُ ﺻَﻠَّﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻤَﺖْ

Önceki Kısım: Evrâd-ı KudsiyyeHizb-ül HakaikSekîne: Sonraki Kısım