Bediüzzaman'ın İsimleri

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Bediüzzaman'ın Risalelerde geçen ve geçmeyen isim, unvan ve lakabları aşağıda listelenmiştir.

 1. Abd-i Aziz (Tarihçe-i Hayat 23 p son)
 2. Abdürrezzak
 3. Âlem-i İslâm'ın Halaskârı (Emirdağ Lah.2 \ 161 p1)
 4. Âlî Bir Mübelliğ (Emirdağ Lah.1 \ 66 p3)
 5. Âlim-i Küll (Şualar 570 p2)
 6. Allâme-i Asır (Tarihçe-i Hayat 32 p3)
 7. Allâme-i Bedîüzzaman (Tarihçe-i Hayat 331 p son)
 8. Allâme-i Bîadîl (Tarihçe-i Hayat 610 p3)
 9. Allâme-i Zîfünun (Tarihçe-i Hayat 325 p5)
 10. Bedîülbeyan (Tarihçe-i Hayat 331 p son)
 11. Bedîüzzaman (Tarihçe-i Hayat 47 p1)
 12. Beliğ Bir Hatib (Tarihçe-i Hayat 159 p son)
 13. Bülbül-ü Bağistan-ı Kur'an (Barla Lahikası 114 p son)
 14. Ceride-i Seyyare (Tarihçe-i Hayat 88 p son)
 15. Dâhî-yi A'zam (Tarihçe-i Hayat 701 p1)
 16. Define-i Fünun (Tarihçe-i Hayat 331 p son)
 17. Define-i Ulûm (Tarihçe-i Hayat 331 p son)
 18. Dellâl-ı Âlîşanına (Barla Lahikası 69 p3)
 19. Dellâl-ı Kur'an (Barla Lahikası 253 p6)
 20. Derya-yı İman (Şualar 565 p1)
 21. Derya-yı Nur'un Başkumandanı (Barla Lahikası 245 p4)
 22. Ebu Lâşey (Tarihçe-i Hayat 88 p son)
 23. Ehl-i İmanın Sertacı (Emirdağ Lah.2 \ 161 p1)
 24. Ehu-l Acaib (Tarihçe-i Hayat 88 p son)
 25. Ekmel-i Âhirzaman (Mektubat 522 p6)
 26. Es-seyyid Said-ül Kürdî (Barla Lahikası 377 p3)
 27. Fahrüddevranî (Tarihçe-i Hayat 532 p son)
 28. Fahr-ül İslâm (Tarihçe-i Hayat 734 p4)
 29. Fakir-i Müstağni (Tarihçe-i Hayat 23 p son)
 30. Fatîn-ül Asr (Sözler 759 p3)
 31. Fazıl-ı Şehir (Âsâr-ı Bediiyye 453 p son)
 32. Felâket Helâket Asrının Adamı (Tarihçe-i Hayat 130 p4)
 33. Ferd-i ferîd (Tarihçe-i Hayat 168 p2)
 34. Ferîd-i Asr-ız Zaman (Barla Lahikası 370 p3)
 35. Hâdim-i İslâm (Tarihçe-i Hayat 701 p1)
 36. Hâdim-i Kur'an (Tarihçe-i Hayat 211 p1)
 37. Hakaik-i imaniyenin varlığında tecessüm eden bir Abd-i Küllî (Tarihçe-i Hayat 701 p1)
 38. Halli Müşkil Bir Muamma (Muhakemat 84 p son)
 39. Hârika-i İlmiye (Tarihçe-i Hayat 610 p2)
 40. Hatib-i Devr-i Zaman (Mektubat 523 p2)
 41. Hazine-i Tevhid (Şualar 565 p1)
 42. İbn-ü Ammi-l Garaib (Tarihçe-i Hayat 88 p son)
 43. İbnüzzaman (Tarihçe-i Hayat 88 p son)
 44. İffet-i Mücesseme (Tarihçe-i Hayat 610 p2)
 45. İmam-ı Nursi
 46. İstibdadın Garibüzzamanı (Tarihçe-i Hayat 78 p4)
 47. Kahraman-ı İslâm (Tarihçe-i Hayat 702 p1)
 48. Libediüzzaman (Âsâr-ı Bediiyye 523 p son)
 49. Lisan-ı risaletin irsiyet noktasında son dehan-ı Hakikatı (Tarihçe-i Hayat 611 p2)
 50. Lisan-ül Hak (Tarihçe-i Hayat 331 p2)
 51. Mahbub-u Müstean (Mektubat 522 p7)
 52. Mehdi-i Âl-i Resul (Emirdağ Lah.1 \ 265 p son)
 53. Mehdi-i A'zam (Mufassal Tarihçe 42 p son)
 54. Mekârim-i ahlâkın en mümtaz ve müstesna bir Timsal-i Mücessemi (Tarihçe-i Hayat 325 p5)
 55. Meşrutiyetin Bedîüzzamanı (Tarihçe-i Hayat 78 p4)
 56. Mevhibe-i Mutlak (Tarihçe-i Hayat 610 p2)
 57. Mirzazade (Barla Lahikası 323 p1)
 58. Molla Said (Tarihçe-i Hayat 30 p1)
 59. Molla Said-i Bedi' (Osml.Lem'alar 587 p1)
 60. Molla Said-i Kürdi (Âsâr-ı Bediiyye 473 p son)
 61. Molla Said-i Meşhur (Âsâr-ı Bediiyye 465 p son)
 62. Mu'cize-i Fıtrat (Tarihçe-i Hayat 610 p2)
 63. Muhibb-i Bâz-ı Geylan (Barla Lahikası 370 p3)
 64. Mücahid-i Ekber (Tarihçe-i Hayat 644 p3)
 65. Mücahid-i İslâm (Sözler 771 p3)
 66. Müceddid-i Ekber (Tarihçe-i Hayat 160 p son)
 67. Müceddid-i Kâriban Hâtemi (Nur'un İlk Kapısı 175 p2)
 68. Müellif-i İslâm (Tarihçe-i Hayat 701 p1)
 69. Müellif-i Muhterem (Şualar 570 p2)
 70. Müfessir-i Kur'an (Sözler 762 p son)
 71. Mürşid-i A'zam (Emirdağ Lah.1 \ 184 p1)
 72. Mürşid-i Hakikîsi (Emirdağ Lah.2 \ 51 p1)
 73. Mürşid-i Kâmil (Barla Lahikası 377 p4)
 74. Mütefekkir-i Ekber (Tarihçe-i Hayat 701 p1)
 75. Mütekellim-i A'zam (Sözler 762 p son)
 76. Nâdire-i Cihan (Tarihçe-i Hayat 211 p1)
 77. Nadire-i Fıtrat (Tarihçe-i Hayat 15 p2)
 78. Nâdire-i Hilkat (Sözler 759 p1)
 79. Naşir-i Risale-i Nur (Barla Lahikası 370 p3)
 80. Nebiyy-i Akdes'in (A.S.M.) envâr ve hakaikına vâris ve ma'kes olan bir Zât-ı Kerim-üs Sıfâttır (Şualar 670 p son)
 81. Nümune-i İmtisal (Tarihçe-i Hayat 28 p3)
 82. Nüsha-i Nâdire-i Zaman (Tarihçe-i Hayat 331 p2)
 83. Risaletin bir Mir'at-ı Mücellası (Tarihçe-i Hayat 611 p2)
 84. Sahib-i Zühd ü Takva (Tarihçe-i Hayat 701 p1)
 85. Sahibünnur (Tarihçe-i Hayat 644 p3)
 86. Said-i Kürdi
 87. Said-i Nursi
 88. Said-in Nursi
 89. Said Nursi
 90. Said veya Sait Okur
 91. Serdar-ı Hidayet (Tarihçe-i Hayat 532 p son)
 92. Seyda
 93. Son Ebu't-Türab (Sirâcü'n Nûr 235 p2)
 94. Şecaat-ı Hârika (Tarihçe-i Hayat 610 p2)
 95. Şecere-i Risaletin bir son Meyve-i Münevveri (Tarihçe-i Hayat 611 p2)
 96. Şehriyâr (Mektubat 522 p4)
 97. Şem'-i İlahînin hizmet-i imaniye cihetinde bir son Hâmil-i Zîsaadeti (Tarihçe-i Hayat 611 p2)
 98. Şimdikinin Bid'atüzzamanı (Tarihçe-i Hayat 78 p4)
 99. Tecessüm Etmiş Bir İnayet (Tarihçe-i Hayat 610 p2)
 100. Tercüman-ı Nur (Tarihçe-i Hayat 610 p2)
 101. Tevazu ve Mahviyette Nümune-i Misal (Sözler 762 p4)
 102. Tilmiz-i Kur'an (Tarihçe-i Hayat 701 p1)
 103. Ulema-i Ekrad (Âsâr-ı Bediiyye 519 p son)
 104. Umman-ı Hikmet (Şualar 565 p1)
 105. Ümmet-i Muhammediyeyi (A.S.M.) dâr-üs selâma davet eden ve beşeriyete yol gösteren Rehber-i Ekmelidir (Tarihçe-i Hayat 154 p son)
 106. Üstad
 107. Üstad-ı Âlîşan (Barla Lahikası 82 p2)
 108. Üstad-ı Ekrem (Barla Lahikası 114 p son)
 109. Üstad-ı Küll (Tarihçe-i Hayat 168 p2)
 110. Üstad-ı Muazzez (Barla Lahikası 82 p son)
 111. Üstad-ül Muhterem (Barla Lahikası 25 p1)
 112. Üstaz-ı A'zam (Tarihçe-i Hayat 734 p4)
 113. Vâkıf-ı Esrar-ı Sübhan (Barla Lahikası 377 p3)
 114. Veraset-i Muhammediye (a.s.m.) Makamında olan bir Zât-ı Âlîkadr (Emirdağ Lah.1 \ 99 p son)
 115. Vücud-u Müstesna (Tarihçe-i Hayat 331 p3)
 116. Zât-ı Ekmel (Tarihçe-i Hayat 644 p3)
 117. Zât-ı Fâzılane (Barla Lahikası 371 p2)
 118. Zât-ı Hakîmane (Tarihçe-i Hayat 645 p2)
 119. Zât-ı Zîhavarık (Tarihçe-i Hayat 610 p3)[1]

Kaynakça[değiştir]